هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2014-05-06

عنوان : ( تاثیر عصاره موسیر بر فاکتور های بیوشیمیایی سرم درپی مصرف جنتامایسین در موش سوری )

نویسندگان: حمیده قدرتی آزادی , ملیحه سادات عابدسعیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موسیر (Allium hirtifolium Boiss) گیاهی چند ساله و متعلق به خانواده Alliaceae است. این گیاه بومی ایران بوده و به صورت وحشی می روید. ترکیبات گوگرد موجود در موسیر دارای خواص آنتی اکسیدانی بوده و قادر به پاکسازی رادیکالهای آزاد میباشد. برخی مطالعات متابولیت های فعال اکسیژن را در سمیت ناشی از جنتامایسین دخیل دانسته اند. در این مطالعه تداخل اثر موسیر با جنتامایسین بر فاکتور های بیوشیمیایی موش سوری بررسی شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 32 موش سوری در 4 گروه 8 تایی قرار گرفتند: گروه1 کنترل دریافت کننده آب مقطر(7/0 سی سی) ، گروه2 تیمار با جنتامایسین با دز 80 میلی گرم بر کیلوگرم(IP) جهت ایجاد آسیب کلیوی وکبدی، گروه های 3و4 درمان با عصاره موسیربه ترتیب با دزهای 40 و 80 میلی گرم بر کیلوگرم به همراه جنتامایسین با دز 80 میلی گرم بر کیلوگرم مشخص شدند. دوره آزمایش در گروه هابه مدت 10 روز بود. فاکتور های بیوشیمیایی اوره – کراتی نین- اسید اوریک – آلکالن فسفاتاز – لاکتات دئیدروژناز- آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز در هر گروه اندازه گیری واین مقادیر بین گروه های آزمایش با گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و محاسبه میانگین انحراف معیار و ضرایب همبستگی با SPSS انجام پذیرفت. فاصله اطمینان برای میانگین هر یک از پارامترها با حدود اطمینان 95% در نظر گرفته شد. نتایج در مورد اوره و آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز اختلاف معنی داری را بین گروه های 2 و 4 نشان داد( P<0.05). نتایج حاصله بین دیگر گروه ها نیز موئد این بود که عصاره موسیر قادر است از آسیبهای کلیوی مربوط به جنتامایسین کاسته که جهت تکمیل یافته ها مطالعات پاتولوژیکی پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, موسیر, جنتامایسین, فاکتور های بیوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041582,
author = {قدرتی آزادی, حمیده and عابدسعیدی, ملیحه سادات},
title = {تاثیر عصاره موسیر بر فاکتور های بیوشیمیایی سرم درپی مصرف جنتامایسین در موش سوری},
booktitle = {هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موسیر، جنتامایسین،فاکتور های بیوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر عصاره موسیر بر فاکتور های بیوشیمیایی سرم درپی مصرف جنتامایسین در موش سوری
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A عابدسعیدی, ملیحه سادات
%J هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2014

[Download]