هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2014-05-06

عنوان : ( تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی کپور ( Cyprinus carpio ) در مقایسه با مقادیر مشابه آن در سرم )

نویسندگان: حمیده قدرتی آزادی , محبوبه بهشتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هپارین ماده ضد انعقاد طبیعی است که در خون وجود داشته و تمایل جذبی خاصی با پروتئین های خون دارد. نمک های سدیم، پتاسیم، لیتیم و آمونیم هپارین در دسترس است. Ethylene diamine tetra acetic acid) به عنوان یک ماده شلاته کننده عمل می نماید که با کلسیم یونیزه خون باند شده و یون کلسیم را رسوب داده و از محیط عمل خارج ساخته و از انعقاد خون جلوگیری می نماید. محلولهای سیترات نیز از طریق غیر فعال نمودن کلسیم خون اثر ضد انعقادی داشته و در واقع با یون کلسیم ترکیب شده و با ترسیب آن مانع انعقاد خون می گردند. با توجه به این که برخی از مواد ضد انعقادی روی برخی از پارامتر های بیوشیمیایی اثر نامطلوب دارد و می تواند تشخیص را دچار اختلال کند، انتخاب صحیح نوع ماده ضد انعقادی و رعایت مقدارمناسب آن بسیار مهم می باشد. از طرفی در مورد تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر روی پلاسما ماهی مطالعات کمی انجام شده است، لذا این پژو هش به منظور بررسی تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی ماهی کپور(پلاسما) در مقایسه با مقادیر مشابه در سرم ماهی کپور انجام می گیرد. 120 عدد ماهی کپوربا میانگین وزنی 60 الی 70 گرم تهیه و در 4 گروه 30 تایی توزیع می گردند و به مدت 1 هفته سازگار ی با محیط صورت خواهد گرفت. پارامتر های بیوشیمیایی آنزیم ها ( ALT-AST-ALP-LDH )پروتئین تام، آلبومین، اوره، کراتی نین، گلوکز ،کلسترول و تری گلیسیرید رد یابی می گردند. غلظت گلوکز به روش گلوکزاکسیداز- کلسترول به روش کلسترول اکسیداز- تری گلیسرید به روش لیپوپروتئین لیپاز- پروتئین تام به روش بیوره- آلبومین به روش بروموکروزل گرین ) به روش نورسنجی) و با استفاده از کیت های مربوطه باتفاضل آلبومین از پروتئین سرم خون محاسبه می گردد . از هر گروه به صورت تصادفی 15 ماهی جدا شده و خونگیری از قلب به عمل آمده و به سه لوله حاوی مواد ضد انعقاد مختلف EDTA( ملح سدیم آن ) ، هپارین و سیترات سدیم و یک لوله فاقد ماده ضد انعقاد اضافه می گردد یافته ها از نظر آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و محاسبه میانگین انحراف معیار و ضرایب همبستگی با SPSS انجام می گیرد. فاصله اطمینان برای میانگین هر یک از پارامترها با حدود اطمینان 95% خواهد بود.

کلمات کلیدی

, فاکتور بیوشیمیایی, پلاسما, ماهی کپور, سرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041584,
author = {قدرتی آزادی, حمیده and بهشتی, محبوبه},
title = {تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی کپور ( Cyprinus carpio ) در مقایسه با مقادیر مشابه آن در سرم},
booktitle = {هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاکتور بیوشیمیایی، پلاسما، ماهی کپور،سرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی کپور ( Cyprinus carpio ) در مقایسه با مقادیر مشابه آن در سرم
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A بهشتی, محبوبه
%J هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2014

[Download]