مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی ارتباط بین امتیاز بهداشتی انتهای کارتیه با میزان رخداد ورم پستان در گله های شیری )

نویسندگان: ایمان رجبی , بابک خرمیان طوسی , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , محمد عزیز زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مساله‌ی بهداشت و تاثیر آن روی میزان رخداد ورم‌پستان امری بسیار مهم است. در این مطالعه تمرکز روی تاثیر بهداشت انتهای کارتیه بر ورم‌پستان در 233 گاو شیری هلشتاین در دو گله‌ی اطراف مشهد است. در این مطالعه پس از امتیازدهی بهداشتی انتهای کارتیه، از هر کارتیه تست CMT به عمل آمده و از موارد مثبت نمونه‌گیری شیر انجام شد. در امتیازدهی بهداشتی 57/63 درصد گاوها دارای امتیاز 1 و 2 بودند (گاوهایی با کارتیه‌های تمیز) و 33/36 درصد گاوها نیز دارای امتیاز 3 و 4 بودن (گاوهایی با کارتیه‌های آلوده) و میانگین شمارش سلول‌های سوماتیک در مجموع دو گله در زمان امتیازدهی 232 هزار بود. در نتایج کشت میزان عدم رشد 41 درصد (n=60) و میزان عوامل واگیردار 4/40 درصد (n=59) و میزان عوامل محیطی 95/10 درصد (n=16) و میزان استاف های کوآگولاز منفی 5/7 درصد (n=11) بود. در نهایت آنالیز نتایج نشان داد که تمیزی اسکور سر کارتیه نمی تواند سبب کاهش تعداد سلول‌های سوماتیک گردد. همچنین میانگین اسکور سر کارتیه‌ها با scc ماه اول و ماه دوم رابطه معنی‌داری نشان نداد. همچنین اختلاف میزان سلول‌های سوماتیک در زمان نمونه‌گیری با میزان این سلول‌ها در ماه آینده نیز اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌داد.

کلمات کلیدی

, ورم‌ پستان, بهداشت پستان, بهداشت کارتیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041588,
author = {رجبی, ایمان and خرمیان طوسی, بابک and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and عزیز زاده, محمد},
title = {بررسی ارتباط بین امتیاز بهداشتی انتهای کارتیه با میزان رخداد ورم پستان در گله های شیری},
booktitle = {مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {ورم‌ پستان- بهداشت پستان- بهداشت کارتیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین امتیاز بهداشتی انتهای کارتیه با میزان رخداد ورم پستان در گله های شیری
%A رجبی, ایمان
%A خرمیان طوسی, بابک
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A عزیز زاده, محمد
%J مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها
%D 2014

[Download]