دومین کنفرانی ماهی‌شناسی ایران , 2014-05-07

عنوان : ( الگوی پراکنش و تهیه نقشهی پراکنش جنس1820 Alburnus Rafinesque )

نویسندگان: طوبی محمدیان کلات , منصور علی آبادیان , حمیدرضا اسماعیلی , شهرام عبدالملکی , رسول زمانیان , صابر وطندوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوی پراکنش ماهیان آب شیرین اطلاعات زیستشناختی و جغرافیایی ارزشمندی بهدست میدهد. تغییر در سیستمهای آب شیرین، سبب تغییر در پراکنش و متعاقب آن تغییر در جمعیتهای ماهیان ساکن آنها شده و ممکن است هستههای اولیه جهت تشکیل گونههای جدید Alburnus Rafinesque, را فراهم آورد. در این مطالعه، الگوی پراکنش هفت گونه از جنس 1820 ، بر اساس اطلاعات جمعآوری شده در طی سه دهه گذشته و کارهای میدانی گسترده اخیر مورد تحلیل قرار گرفت. از هفت DIVA-GIS در کل حوضههای آبریز کشور با استفاده از نرمافزار A. ، A. caeruleus ، A. atropatenae در ایران شامل گونههای Alburnus گونه جنس گونهی ،A. mossulensis و A. zagrosensis ، A. hohenackeri ، A. filippii ، chalcoides بهطور وسیع در حوضهی آبریز دجله-فرات و حوضههای ،(A. mossulensis) شاهکولی جنوبی مجاور آن شامل حوضههای خلیجفارس، دریاچهی مهارلو، کر و بخشهای شمالی حوضه هرمز، در A. hohenackeri و A. filippii ، A. chalcoides پراکنش دارد. سه گونهی شمالی یعنی حوضهی آبریز خزر پراکنش یافتهاند. گرچه گونهی اخیر بهطور گستردهای به شماری از سایر سیستمهای رودخانهای کشور نیز معرفی شده است. سه گونهی دیگر، پراکنش نسبت اً محدودتر و A. zagrosensis محدود به حوضه بسته داخلی ارومیه و A. atropatenae دارند بطوریکه محدود به بخشهای از حوضه دجله است.

کلمات کلیدی

, Alburnus , مختصات جغرافیایی, نقشهی پراکنش, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041591,
author = {محمدیان کلات, طوبی and علی آبادیان, منصور and حمیدرضا اسماعیلی and شهرام عبدالملکی and رسول زمانیان and صابر وطندوست},
title = {الگوی پراکنش و تهیه نقشهی پراکنش جنس1820 Alburnus Rafinesque},
booktitle = {دومین کنفرانی ماهی‌شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {Alburnus ، مختصات جغرافیایی، نقشهی پراکنش، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوی پراکنش و تهیه نقشهی پراکنش جنس1820 Alburnus Rafinesque
%A محمدیان کلات, طوبی
%A علی آبادیان, منصور
%A حمیدرضا اسماعیلی
%A شهرام عبدالملکی
%A رسول زمانیان
%A صابر وطندوست
%J دومین کنفرانی ماهی‌شناسی ایران
%D 2014

[Download]