بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2014-6) , صفحات (753-766)

عنوان : ( اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهد )

نویسندگان: محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , فاطمه رنجبر , معصومه آریایی , نفیسه کمایستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی محدود کننده‌ترین عامل در تولید محصولات زراعی در سرار جهان به‌شمار می‌رود. به منظور ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی اسید هیومیک و کاربرد هیدروژل سوپر جاذب رطوبت بر کمیت و کیفیت چغندر قند (Beta vulgaris L.)، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده نواری (استریپ اسپلیت پلات) بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. عوامل آزمایشی عبارت بودند از: استفاده از سوپر جاذب رطوبت و عدم استفاده از سوپر جاذب رطوبت به‌عنوان کرت اصلی، دو دور آبیاری به ترتیب7 و 10 روزه به‌عنوان عامل کرت فرعی و استفاده و عدم استفاده از اسید ‌هیومیک به‌عنوان عامل کرت نواری. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد سوپرجاذب رطوبت نسبت به عدم کاربرد آن، تاثیر معنی داری بر شاخص سطح برگ، عملکرد قند ناخالص و عدد کلروفیل‌متر داشت، به‌طوری‌که بیشترین مقادیر این صفات (به‌ترتیب با 4/3، 7/4 تن در هکتار و 2/46) را سبب شدند. محلول‌پاشی اسیدهیومیک سبب بیشترین شاخص سطح برگ (4/3) و عدد کلروفیل‌متر (1/45) شد که با دیگر تیمارها، تفاوت معنی‌دار داشت. دور آبیاری هفت روز، بیشترین شاخص سطح برگ (8/3) و عملکرد غده (9/24 تن در هکتار) را به دنبال داشت. بیشترین عدد اسپد (9/49) در نتیجه‌ی کاربرد سوپر جاذب و محلول‌پاشی اسید هیومیک و دور آبیاری هفت روز حاصل شد. عملکرد ماده‌ی خشک و تعداد برگ در بوته با عملکرد غده، عملکرد قند ناخالص و قرائت اسپد، همبستگی مثبت و معنی‌دار (01/0 p≤) نشان دادند. بررسی ضرایب همبستگی محاسبه شده بین صفات مختلف نشان داد که به ترتیب بین عملکرد ماده‌ی خشک و شاخص سطح برگ، و بین عملکرد ماده‌ی خشک و عملکرد قند ناخالص همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت. این نتایج تأکید می‌کنند که هر عاملی که شاخص سطح برگ را افزایش دهد، سبب افزایش عملکرد ماده‌ی خشک و در نتیجه افزایش عملکرد قند ناخالص خواهد شد. همچنین، بین عملکرد ماده‌ی خشک و قرائت اسپد و بین قرائت اسپد و عملکرد غده، همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت. برآورد میزان قند ناخالص بر اساس روش رگرسیون چندمتغیره نشان داد که این صفت تحت تأثیر متغیر هایی مثل عیار قند، عملکرد غده و عدد کلروفیل‌متر قرار دارد (**87/0r=). به طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد سوپر جاذب می تواند سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و در نتیجه سبب ثبات تولید در شرایط تنش خشکی شود. همچنین، محلول پاشی اسید هیومیک، علاوه بر حفظ سلامت محیط زیست، می‌تواند سبب افزایش تولید اقتصادی چغندر قند شود.

کلمات کلیدی

, محلول‌پاشی برگی, هیدروژل جذب‌کننده رطوبت, درصد قند, قرائت اسپد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041596,
author = {جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی and رنجبر, فاطمه and معصومه آریایی and کمایستانی, نفیسه},
title = {اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهد},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {4},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {753--766},
numpages = {13},
keywords = {محلول‌پاشی برگی، هیدروژل جذب‌کننده رطوبت، درصد قند، قرائت اسپد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب رطوبت در خاک و محلول‌پاشی اسید‌هیومیک روی برخی ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در شرایط مشهد
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رنجبر, فاطمه
%A معصومه آریایی
%A کمایستانی, نفیسه
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2014

[Download]