همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , 2014-03-06

عنوان : ( اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن )

نویسندگان: حسین امیدی رودبارکی , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , رضا خراسانی , علیرضا طاهری راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی تحت تأثیر مقادیر مختلف سیلیسیم و نیتروژن در مزرعه تحقیقاتی شرکت زراعی دشت ناز ساری در سال زراعی 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. چهار سطح مختلف کود سیلیکات پتاسیم مایع لیتر بر هکتار) و کود نیتروژن در چهار سطح با Si4= و 2 Si3=1/5 ،Si2=1 ،Si1= حاوی 30 درصد سیلیس با مقادیر ( کیلوگرم بر هکتار از منبع اوره) به عنوان تیمار مدنظر قرار گرفتند. N4= و 150 N3=115 ،N2=80 ،N1= مقادیر ( 45 بود؛ به طوریکه بیش ترین (p≤0/ نتایج نشان داد که اثر ساده سطوح مختلف سیلیسیم بر عملکرد شلتوک معنیدار ( 01 1 لیتر سیلیسیم بر هکتار حاصل شد. درصد خوشه- / 5332 کیلوگرم بر هکتار برای میزان مصرف 5 / عملکرد شلتوک با تحت تاثیر سطوح مختلف سیلیسیم قرار گرفت؛ به طوریکه کمترین (p≤0/ های سفید شده نیز بطور معنیداری ( 01 1 درصد خوشههای سفید شده مشاهده / میزان آسیب در برابر کرم ساقه خوار در تیمار 2 لیتر سیلیسیم بر هکتار با شد. بدین ترتیب، با توجه به نتایج این آزمایش به منظور بهبود تولید برنج رقم طارم محلی به عنوان یکی از محصولات 1 لیتر سیلیسیم بر هکتار را مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, خوشه های سفید شده, رقم کیفی, کارایی مصرف, آفات, نهادههای کشاورزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041601,
author = {امیدی رودبارکی, حسین and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین and خراسانی, رضا and طاهری راد, علیرضا},
title = {اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن},
booktitle = {همایش ملی علوم و فنون کشاورزی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {خوشه های سفید شده، رقم کیفی، کارایی مصرف، آفات، نهادههای کشاورزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محلول پاشی سیلیسیم بر روی عملکرد و مقاومت در برابر کرم ساقه خوار برنج رقم طارم محلی با اضافه کردن نیتروژن
%A امیدی رودبارکی, حسین
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A خراسانی, رضا
%A طاهری راد, علیرضا
%J همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
%D 2014

[Download]