نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی اثر شاخص رضایتمندی نیاز آبی و بارش بر عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , بهرام بختیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گندم از مهمترین محصولات استراتژیک جهان می باشد که از اهمیت ویژه ای در غذای مردم برخوردار است. در زراعت دیم گندم بارش یکی از ارکان اصلی است به طوری که این پارامتر به عنوان تنها منبع تأمین آب در دیم کاری محسوب می شود. مطالعه حاضر بر روی 4 ایستگاه سینوپتیک در استان های خراسان رضوی صورت گرفته است. در این پژوهش از 25 سال داده های هواشناسی 4 ایستگاه سینوپتیک خراسان رضوی و عملکرد گندم از سال های 1387-1362 استفاده شده است. در ابتدا به بررسی میزان بارش در طول دوره رشد گندم پرداخته شد و سپس با محاسبه شاخص رضایتمندی نیازآبی(WRSI) در منطقه رضایت محصول از بارش و تبخیر-تعرق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله میانگین دراز مدت این شاخص در ایستگاه سبزوار 22/56 درصد می باشد که در میان ایستگاه های مورد مطالعه دارای کمترین مقدار است و بر اساس این شاخص منطقه مورد مطالعه جهت کشت گندم دیم مناسب نمی باشد و کاشت آن همراه با ریسک بالایی خواهد بود. از میان ایستگاه های مورد مطالعه دو ایستگاه مشهد و قوچان با میانگین دراز مدت 87/92 و 27/92 درصد دارای بیشترین مقدار این شاخص بودند، بر این اساس، این مناطق برای کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و از ریسک بسیار پایینی برای کشت گندم دیم برخوردار می-باشند.

کلمات کلیدی

, عملکرد, دیم, شاخص رضایتمندی نیازآبی, ریسک, بارش, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041603,
author = {هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات and موسوی بایگی, محمد and بنایان اول, محمد and بهرام بختیاری},
title = {بررسی اثر شاخص رضایتمندی نیاز آبی و بارش بر عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی)},
booktitle = {نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد، دیم، شاخص رضایتمندی نیازآبی، ریسک، بارش، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شاخص رضایتمندی نیاز آبی و بارش بر عملکرد گندم دیم (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی)
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A بهرام بختیاری
%J نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی
%D 2014

[Download]