زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (17), شماره (94), سال (2014-4) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور )

نویسندگان: علی طلایی , سیدعلی کیمیایی , مهدیه برهانی مقانی , فاطمه محرری , اندیشه طلایی , راشین خانقایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: با توجه به شیوع ناباروری در جامعه و مشکلات روان شناختی ناشی از آن مانند افسردگی و اضطراب که بر زندگی افراد نابارور تأثیرگذار است، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان شناختی رفتاری بر افسردگی زنان نابارور انجام شد. روش کار: این مطالعه مداخله­ ای در سال 1390 بر روی 30 زن نابارور مراجعه ‌کننده به بیمارستان ناباروری منتصریه شهر مشهد انجام شد و بیماران پرسش­نامه‌ افسردگی بک و همیلتون را تکمیل کردند. سپس به دوگروه کنترل و آزمون تقسیم شدند و برای گروه آزمون 10 جلسه درمان هفتگی درمان شناختی رفتاری (CBT) اجرا شد. تمام افراد در پس ‌آزمون، مجدداً پرسش­نامه‌های افسردگی بک و هامیلتون را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 5/11) و آزمون کوواریانس انجام شد. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گفته شد. یافته‌ها: روشCBT بر افسردگی زنان نابارور گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد، تأثیر معنی‌داری داشت (001/0p<، 37/35=F ). نتیجه­ گیری: درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود افسردگی و کاهش مشکلات روان­شناختی زنان نابارور مؤثر است.

کلمات کلیدی

افسردگی؛ درمان شناختی؛ درمان رفتاری؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041605,
author = {علی طلایی and کیمیایی, سیدعلی and مهدیه برهانی مقانی and فاطمه محرری and اندیشه طلایی and راشین خانقایی},
title = {بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2014},
volume = {17},
number = {94},
month = {April},
issn = {1680-2993},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {افسردگی؛ درمان شناختی؛ درمان رفتاری؛ ناباروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور
%A علی طلایی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A مهدیه برهانی مقانی
%A فاطمه محرری
%A اندیشه طلایی
%A راشین خانقایی
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2014

[Download]