پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-10) , صفحات (79-90)

عنوان : ( طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران )

نویسندگان: مهدی طالب پور , محسن لقمانی , میثم روحانی , وحید ایرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفه ای فوتبال ایران بر اساس جدیدترین مدل ویژگی-های شغل (JCM) است. تعداد 122 نفر از مربیان لیگ برتر و دسته اول فوتبال به پرسشنامه 7- ارزشی لیکرت ویژگی های شغلی جاکو (2004) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که به ترتیب ویژگی های شغلی تنوع مهارت (66/0)، بازخورد از شغل (63/0)، استقلال در کار (60/0)، تخصص (55/0)، هویت وظیفه (55/0)، حل مسئله (47/0)، اهمیت وظیفه (47/0) و پردازش اطلاعات (45/0) در مربیان حرفه ای فوتبال کشور وجود دارد. نتایج مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که پیامدهای نگرشی و رفتاری عمدتاً از طریق حالت روانی معنی دار بودن کار در مربیان حرفه ای فوتبال کشور ایجاد می شوند. به نظر می رسد که برای ایجاد محیط انگیزشی برای مربیان فوتبال در سطح حرفه ای نیاز به تحریک بیشتر این شغل در ماهیت آن است تا آنها واکنش مثبتی به جنبه های نگرشی و رفتاری شغل مربیگری داشته باشند.

کلمات کلیدی

تنوع مهارت؛ مربیگری؛ فوتبال؛ انگیزش؛ نگرش های شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041610,
author = {طالب پور, مهدی and محسن لقمانی and میثم روحانی and وحید ایرانی},
title = {طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {October},
issn = {2345-5551},
pages = {79--90},
numpages = {11},
keywords = {تنوع مهارت؛ مربیگری؛ فوتبال؛ انگیزش؛ نگرش های شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل پیش بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری مربیان حرفهای فوتبال ایران
%A طالب پور, مهدی
%A محسن لقمانی
%A میثم روحانی
%A وحید ایرانی
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2013

[Download]