پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (1), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (126-147)

عنوان : ( تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357) )

نویسندگان: سعید محمدی گماری , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سیاست بین الملل، رفتارها و جهت گیریِ سیاست خارجی دولت ها به میزان قابل‌توجهی تحت‌تأثیر عوامل ثابت و متغیّرِ موجود در خمیرمایه‌ ژئوپلیتیک کشورها است. دولت ها درطول زمان، تحت‌تأثیر مؤلفه‌های گوناگون(ثابت و متغیّر) به تصمیم گیری می‌پردازند. نگارندگان، با الهام‌گیری از مقوله‌های سه‌گانه سیاست خارجی(جهت‌گیری، نقشِ ملّی و هدف‌ها)، در پژوهش پیش رو کوشش می نمایند تأثیر عوامل متغیّر در تعیین سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دوره‌ زمانیِ 1357تا1384 بیان کنند. نیز، با الهام‌گیری از مقوله‌ قدرت ملی در ژئوپلیتیک، کوشش می‌کنند نشان دهند چرا دوره‌های زمانی گوناگون به‌همراهِ گفتمان‌های متمایز، بر سیاست خارجی ایران در سال‌های 1357تا1384، حاکم بوده است. درواقع، به‌نظرمی‌رسد، عوامل متغیّرِ تعیین‌کننده‌ سیاست خارجی، تغییرات کیفی موجود در دوره‌بندی سیاست خارجی ایرانِ پساانقلاب را، توجیه می‌نمایند.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی ایران, تغییر کارکرد, عوامل متغیّر, ژئوپلیتیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041621,
author = {محمدی گماری, سعید and خلیلی, محسن},
title = {تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357)},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۳۴۷۲},
pages = {126--147},
numpages = {21},
keywords = {سیاست خارجی ایران، تغییر کارکرد، عوامل متغیّر، ژئوپلیتیک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357)
%A محمدی گماری, سعید
%A خلیلی, محسن
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ ۲۳۲۲-۳۴۷۲
%D 2013

[Download]