فضای جغرافیایی, دوره (13), شماره (44), سال (2014-3) , صفحات (73-90)

عنوان : ( نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا- استان زنجان) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حمید شایان , رضا خسروبیگی برچلوئی , علی اکبر تقیلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه توجه به رهیافت مشارکت در عملیاتی کردن توانمندسازی اقتصادی روستائیان ضرورتی اجتناب ناپذیر و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشارکت با فراهم سازی بسترهای آموزشی و یادگیری لازم، نقش مهمی در انتقال اطلاعات و باروری قدرت تصمیم گیری در کشاورزان دارد و می تواند در بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات موثر واقع شود. از آنجا که یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتگی اقتصادی در نواحی روستایی، عدم توانمندی روستائیان در درک، شناخت و بهره برداری بهینه از منابع و امکانات موجود می باشد، لذا توجه به این رهیافت جهت خروج اقتصاد روستاها از وضعیت کنونی اجتناب ناپذیر است. از این رو مقاله حاضر سعی دارد با رویکردی جامع و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش مشارکت در شکل گیری فرایند توانمندسازی روستائیان در بخش کشاورزی 14 سکونتگاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود بپردازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 330 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب SPSS انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که سطح مشارکت با میانگین 87/1 پایین تر از حد مورد انتظار است. در این بین نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بین آگاهی از عوامل تولید، آگاهی از اقتصاد بازار و مهارت تصمیم گیری با توانمندی به ترتیب با سطح معناداری 025/0، 001/0 و030/0 ارتباط مستقیمی برقرار است. ضمن اینکه سطح توانمندی اقتصادی روستائیان دهستان در بخش کشاورزی (76/1) نشان می دهد بسترهای لازم جهت شکل گیری این مهم ایجاد نشده است. بنابراین ارتقای درک و شناخت روستائیان در زمینه ی بهره برداری بهینه از عوامل تولید، آشنایی با مکانیسم بازار و مهارت در تصمیم گیری ضروری می باشد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد روستایی, مشارکت روستاییان, توانمندسازی اقتصادی, ایجرود زنجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041624,
author = {عنابستانی, علی اکبر and شایان, حمید and خسروبیگی برچلوئی, رضا and علی اکبر تقیلو},
title = {نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا- استان زنجان)},
journal = {فضای جغرافیایی},
year = {2014},
volume = {13},
number = {44},
month = {March},
issn = {1735-322x},
pages = {73--90},
numpages = {17},
keywords = {اقتصاد روستایی، مشارکت روستاییان، توانمندسازی اقتصادی، ایجرود زنجان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مشارکت در توانمندسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا- استان زنجان)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A شایان, حمید
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A علی اکبر تقیلو
%J فضای جغرافیایی
%@ 1735-322x
%D 2014

[Download]