ورزش و علوم زیست حرکتی, دوره (4), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (70-78)

عنوان : ( تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی )

نویسندگان: محسن طبرستانی , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , منور طبرستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامان ده‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین IgA- A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی انجام شده است. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است. آزمودنی‏ های تحقیق شامل 20 پسر نوجوان 14 ساله ورزشکار تفریحی، سالم و داوطلب بودند که در مورد اهداف و چگونگی اجرای تحقیق توجیه شده بودند. آزمودنی‏ ها به طور تصادفی به دوگروه فعالیت هوازی(10 نفر) و کنترل(10 نفر) تقسیم شدند. به منظور اجرای فعالیت فعالیت هوازی وامانده‏ ساز از آزمون شاتل ران استفاده گردید، گروه کنترل نیز طی دوره تحقیق فعالیت ورزشی انجام ندادند. نمونه‏ های بزاقی قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون مورد نظر جمع‏ آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‏ های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه‏ های تکراری انجام شد. یافته‌ها: در مقایسه پیش آزمون و پس آزمون گروه هوازی، غلظت IgA بزاقی تغییر معنی داری نداشت(05/0P). و نسبت IgA به پروتئین‏ تام بزاقی کاهش معنی داری یافت(001/0>P). در مقایسه گروه‏ هوازی با گروه کنترل تغییرات IgA، پروتئین ‏تام و نسبت IgA به پروتئین‏ تام بزاقی تفاوت معناداری را نشان نداد(05/0 ).

کلمات کلیدی

, ایمونوگلوبولین A بزاقی, پروتئین‏ تام بزاقی, آزمون شات ل‏ران, نوجوانان پسر ورزشکار تفریحی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041626,
author = {طبرستانی, محسن and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and منور طبرستانی},
title = {تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی},
journal = {ورزش و علوم زیست حرکتی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-723x},
pages = {70--78},
numpages = {8},
keywords = {ایمونوگلوبولین A بزاقی، پروتئین‏ تام بزاقی، آزمون شات ل‏ران، نوجوانان پسر ورزشکار تفریحی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ‏ساز بر تغییرات ایمونوگلوبولین A و پروتئین‏ تام بزاقی نوجوانان ورزشکار تفریحی
%A طبرستانی, محسن
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A منور طبرستانی
%J ورزش و علوم زیست حرکتی
%@ 2228-723x
%D 2013

[Download]