مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (15), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (73-99)

عنوان : ( مطالعه ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولوله های کربنی حامل سیال با استفاده از مدل پوسته استوانه ای )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مسعود گلزاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به منظور مطالعۀ ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولوله های کربنی تک جدارۀ حامل سیال، براساس مدل پوستۀ استوانه ای دانل و تئوری اصلاح شدۀ تنش کوپل مدل جدیدی ارائه می گردد. این مدل جدید تنها دارای یک پارامتر مقیاس طول ماده بوده و قادر است اثرات اندازه لولۀ کربنی در مقیاس نانو را لحاظ کند. معادلات دینامیکی حاکم و شرایط مرزی متناظر با کمک اصل همیلتون بدست آمده و با استفاده از روش عددی مربعات تفاضلی اثرات سیال داخلی و سرعت آن، پارامتر مقیاس طول ماده، تغییرات دما، بستر الاستیکی و شرایط مرزی مختلف بر فرکانس و محدودۀ پایداری نانولولۀ کربنی مذکور مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, نانولولۀ کربنی, مدل پوسته, تئوری اصلاح شدۀ تنش کوپل, سیال, تغییرات دما, ناپایداری, روش مربعات تفاضلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041627,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and گلزاری, مسعود},
title = {مطالعه ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولوله های کربنی حامل سیال با استفاده از مدل پوسته استوانه ای},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2013},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {1605-9727},
pages = {73--99},
numpages = {26},
keywords = {نانولولۀ کربنی، مدل پوسته، تئوری اصلاح شدۀ تنش کوپل، سیال، تغییرات دما، ناپایداری، روش مربعات تفاضلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ارتعاشات آزاد و ناپایداری نانولوله های کربنی حامل سیال با استفاده از مدل پوسته استوانه ای
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A گلزاری, مسعود
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2013

[Download]