مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (81-97)

عنوان : ( بررسی تأثیر هژمونی بر بیگانگی و انزوای انسان در «همة پسران من» براساس نظریة لوئی آلتوسر )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه , سمیه شبانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، آرتورمیلر در زمرة نمایشنامه نویسانی بود که کنترل تئاتر آمریکا را در اختیار خود داشتند. در این دوره، میلر نمودهایی کنایی از ایده های متناقض و نظامهایی ارزشی را به تصویر کشید که در قلب فرهنگ تجارت آمریکا قرار داشت. او در نمایشنامة «همة پسران من» بیگانگی و انزوای انسان را در جامعة آمریکای پس از جنگ جهانی دوم به نمایش می گذارد. همچنین، این اثر به بیان مشکلات اخلاقی و اجتماعی مردم در جامعه ای می پردازد که فقط به مادیات توجه دارد و مباحث اخلاقی در آن از بین رفته است. لوئی آلتوسر معتقد است انسانها تحت سلطة ایدئولوژی طبقة حاکم زندگی می کنند. براساس نظر او، در یک جامعه، مردم برای تضمین سود دولت و طبقة حاکم (هژمونی) زندگی و کار می کنند. او خاطرنشان می کند که مردم توسط دستگاههای ایدئولوژیک دولت (ISA) مورد خطاب قرار می گیرند و به سوژه تبدیل می شوند. در این مقاله، با درنظرگرفتن این دیدگاه و بررسی دقیق نمایشنامة «همة پسران من» نشان می دهیم که چگونه نظام سرمایه داری آمریکا، پس از جنگ موجب بیگانگی انسانها از یکدیگر می شود. همچنین نشان داده ایم که چگونه یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسان معاصر، مفهوم بیگانگی را با آثارش درهم می آمیزد و اینکه این برداشت از نمایشنامة میلر می تواند دید خوانندگان را درمورد مفهوم یادشده گسترش دهد. در همین راستا، این بررسی نشان می دهد چگونه در جامعة سرمایه داری آمریکا، هژمونی، درک هر شخص را از طبقة اجتماعی اش مشخص میکند و چگونه ایدئولوژی سرمایه داری منجر به بیگانگی و انزوای انسانها از یکدیگر می شود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی همة پسران من, آلتوسر, هژمونی, سرمایه داری, بیگانگی, خطاب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041629,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی and سمیه شبانی},
title = {بررسی تأثیر هژمونی بر بیگانگی و انزوای انسان در «همة پسران من» براساس نظریة لوئی آلتوسر},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {46},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-2878},
pages = {81--97},
numpages = {16},
keywords = {کلمات کلیدی همة پسران من، آلتوسر، هژمونی، سرمایه داری، بیگانگی، خطاب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر هژمونی بر بیگانگی و انزوای انسان در «همة پسران من» براساس نظریة لوئی آلتوسر
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%A سمیه شبانی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2014

[Download]