همایش ملی ورزش برای همه , 2014-05-14

عنوان : ( بررسی میزان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در باشگاههای بدنسازی شهرستان نیشابور )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وفاداری مشتریان باشگاههای بدنسازی شهر نیشابور با روش توصیفی و از نوع پیمایشی و به شکل میدانی انجام شد.جامعه آماری،مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر نیشابور با حداقل6ماه سابقه فعالیت ورزشی بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی شهر نیشابور تعداد 15 باشگاه انتخاب و از هر باشگاه ورزشی20نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند که از300 پرسشنامه توزیعی بعد از جدا کردن پرسشنامه های مخدوش،278 پرسشنامه قابل استفاده بوده تعداد184پرسشنامه را مردان و96پرسشنامه را زنان پاسخ دادن.برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار88/0 استفاده شد.تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون ناپارامتریک Uمن ویتنی انجام شد.نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه مشتریان بین کیفیت خدمات ،هزینه تغییر با رضایتمندی تفاوت معناداری مشاهده نشد(05/0>p)،ولی تفاوت بین دقت درانتخاب برند با وفاداری،در زنان ومردان معنادار بود(05/0<p).با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت، از دید مشتریان رضایتمندی از خدمات مطلوب از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است.

کلمات کلیدی

, وفاداری مشتریان, باشگاه ورزشی, مرد, زن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041634,
author = {میرزازاده, زهرا سادات},
title = {بررسی میزان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در باشگاههای بدنسازی شهرستان نیشابور},
booktitle = {همایش ملی ورزش برای همه},
year = {2014},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {وفاداری مشتریان، باشگاه ورزشی، مرد، زن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان وفاداری مشتریان و عوامل مرتبط با آن در باشگاههای بدنسازی شهرستان نیشابور
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J همایش ملی ورزش برای همه
%D 2014

[Download]