بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (19), شماره (66), سال (2014-12) , صفحات (37-43)

عنوان : ( ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: علیرضا وسیعی , حسین زنگانه , بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: امروزه با افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها و نیز گسترش سویه های مقاوم، کمبود ناشی از کاربرد داروهای ضد میکروبی جدید و طبیعی که دارای اثرات جانبی کمتری نسبت به آنتی بیوتیک ها هستند احساس می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد میکروبی خرفه (Portulaca oleracea) بر باکتری های Escherichia coli PTCC 1330، Staphylococcu aureus PTCC 1337، Staphylococcus epidermidis PTCC 1435، Streptococcus pyogenes PTCC 1447 و Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310 می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش آزمایشگاهی از گیاه خرفه (Portulaca oleracea) برای بررسی اثر ضد میکروبی استفاده شد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش میکروپلیت انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آنالیز یک طرفه آنووا و آزمون تی استفاده شد، سطح معنی دار بودن 5 درصد در نظر گرفته شد. یافته ها: در این بررسی، بیشترین میزان اثر عصاره اتانولی خرفه بر باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنز و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و در غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر مشاهده شد. MIC عصاره اتانولی برای باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنز، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 25/6، 25/6، 5/12، 25 و 50 میلی گرم بر میلی‌لیتر وMBC نیز در خصوص آن ها به ترتیب 25/6، 5/12، 5/12، 50 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر بود. MIC عصاره آبی خرفه برای باکتری های استرپتوکوکوس پیوژنز، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 5/12،5/12، 25، 50 و 100 میلی گرم بر میلی‌لیتر وMBC نیز در خصوص آن ها به ترتیب 25، 25، 50، 100 و 200 میلی گرم بر میلی لیتر بود نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه خرفه دارای اثرات ضدمیکروبی قابل ملاحظه ای می باشد که می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک های سنتزی که مقاومت میکروبی به آن ها روز به روز در حال افزایش است به کار رود.

کلمات کلیدی

, خرفه, عصاره, روش آمیخته, هاله عدم رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041641,
author = {وسیعی, علیرضا and زنگانه, حسین and علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2014},
volume = {19},
number = {66},
month = {December},
issn = {1680-0192},
pages = {37--43},
numpages = {6},
keywords = {خرفه، عصاره، روش آمیخته، هاله عدم رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی
%A وسیعی, علیرضا
%A زنگانه, حسین
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2014

[Download]