بیستمین کنفرانس هسته ای ایران , 2014-02-26

عنوان : ( محاسبات دز جذبی مغز استخوان پس از دریافت رادیوداروی یدید سدیم (ید-131) )

نویسندگان: علّییه حسینیان ازغدی , سیدهاشم میری حکیم آباد , لاله رفعت متولی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه دز جذبی مغز استخوان به ازای برداشت های مختلف تیروئید (0 تا 55 درصد) پس از دریافت رادیو داروی یدید سدیم (ید-131) محاسبه شده است. در این محاسبات از فانتوم وکسل مرجع معرفی شده توسط کمیتۀ بین المللی حفاظت در برابر پرتوها استفاده شده است. شبیه سازی به روش مونت کارلو توسط کد محاسباتی MCNP انجام شده است. نتایج بدست آمده با دز گزارش شده در ICRP 53 مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد دز جذبی مغز استخوان با افزایش برداشت تیروئید 10 برابر می شود در حالیکه در فانتوم ریاضی این مقدار در حدود 4 برابر است. این تفاوت به وسیله توزیع فاصله بین عضو تیروئید به عنوان چشمه و اعضای هدف قابل توصیف است.

کلمات کلیدی

, دز سنجی داخلی, رادیو داروی ید, مغز استخوان, فانتوم وکسل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041653,
author = {حسینیان ازغدی, علّییه and میری حکیم آباد, سیدهاشم and رفعت متولی, لاله},
title = {محاسبات دز جذبی مغز استخوان پس از دریافت رادیوداروی یدید سدیم (ید-131)},
booktitle = {بیستمین کنفرانس هسته ای ایران},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {دز سنجی داخلی، رادیو داروی ید، مغز استخوان، فانتوم وکسل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبات دز جذبی مغز استخوان پس از دریافت رادیوداروی یدید سدیم (ید-131)
%A حسینیان ازغدی, علّییه
%A میری حکیم آباد, سیدهاشم
%A رفعت متولی, لاله
%J بیستمین کنفرانس هسته ای ایران
%D 2014

[Download]