همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-04-19

عنوان : ( عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه )

نویسندگان: خدیجه جوانی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکل های غیر دولتی نهادی پویا است؛ که راهکاری مناسب و کارآمد در توسعه منابع انسانی و مشارکت گروهی مردمی ازمولفه های اصلی آن به شمار می رود. باشگاه کشاورزان جوان از جمله تشکل های غیر دولتی است که در روستاهای خراسان رضوی ایجاد شده، که می تواند نقش موثری در فرآیند توسعه پایدار روستایی با تکیه بر مشارکت و خود اتکایی خود روستاییان داشته باشند این تحقیق با هدف بررسی نقش تشکل غیر دولتی در توسعه پایدار روستایی صورت گرفته تا ضمن بررسی به نقاط قوت و ضعف این تشکل پی برده شود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق اعضای باشگاه کشاورزان جوان در روستاهای شهرستان تربت حیدریه و نمونه مورد مطالعه تحقیق 100 عضو که به صورت تصادفی دو مرحله انتخاب شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بزرگترین مشکل پیش روی این تشکل کمبود بودجه و بی اعتمادی مردم به این نهاد و کم شدن انگیزه جوانان می باشد که خود باعث مشکلات درونی نهاد از جمله ضعف مدیریت شده لذا با بکارگیری راهکارها و پشتیبانی از این تشکل می توان از پتانسیل آن در جهت توسعه پایدار روستایی بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, تشکل های غیر دولتی, باشگاه کشاورزان جوان, توسعه پایدار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041668,
author = {جوانی, خدیجه and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تشکل های غیر دولتی، باشگاه کشاورزان جوان،توسعه پایدار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه
%A جوانی, خدیجه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]