پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2013-8) , صفحات (21-30)

عنوان : ( ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , مرتضی عظیم زاده , علی اکبر محمودی , علی بزرگمهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج بررس یهای برخی از محققان نشان می دهد که در مناطق خشک و نیم هخشک، کاربرد طولانی مدت آیش در نظام های زراعی متکی بر کشت گندم، سبب افزایش فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک می شود و کاشت بقولات به عنوان محصول جایگزین آیش ممکن است سبب بهبود پایداری تو لید گردد . این پژوهش با هدف مطالعه امکان جایگزینی بقولات در سیستم تناوبی رایج کشت غلات (آیش-گندم) در خراسان شمالی با استفاده از شش الگوی تناوبی دوساله شامل گندم-گندم، آیش-گندم، نخود-گندم، عدس-گندم، ماشک علوف های-گندم و یونجة یکساله-گندم در استان خراسان شمالی (ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خراسان در سیساب-بجنورد) طی چهار سال (از سال زراعی 1384 ) و در قالب دو دورة تناوبی دوساله اجرا شد . در بررسی میانگین بیوماس گیاهان - 1381-82 تا سال زراعی 85 1383 مشاهده شد که بیوماس گندم، بیش از بیوماس بقولات بود و در - 1381 و 84 - جایگزین آیش در دو سال زراعی 82 بین بقولات مورد مطالعه، بیوماس ماشک و عدس نیز بیش از بیوماس نخود و یونجه بوده است. از نظر عم لکرد دانه نیز 83 گرم در متر مربع ) بوده / 86 و 3 / 159 گرم در مترمربع) بیش از عملکرد عدس و نخود (به ترتیب با 8 / عملکرد گندم ( 9 تحت تأثیر محصولات جایگزین آیش قرار (P< 0/ است. میانگین عملکرد گندم در دو دورة تناوبی به طور معنی داری ( 05 180 گرم در مترمربع ) بیش از سایر تیمارها بود و عملکرد گندم در / گرفت. عملکرد گندم در تیمار آیش-گندم ( 8 تیمارهای عدس-گندم و ماشک-گندم نیز ضمن نداشتن تفاوت معنی دار با عملکرد تیمار آیش -گندم ، بیش از سایر 110 گرم در مترمربع) حاصل شد . با توجه به نتایج / تیمارها بود؛ درحالی که در تیمار گندم-گندم کمترین عملکرد ( 4 حاصله، به نظر می رسد گیاهان عدس و ماشک بتوانند ب هعنوان گیاهان کاندیدا جهت جایگزینی آیش در استان خراسان شمالی مدنظر قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, تناوب, تولید پایدار, عدس, عملکرد, ماشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041677,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and مرتضی عظیم زاده and علی اکبر محمودی and علی بزرگمهر},
title = {ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۵X},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {تناوب، تولید پایدار، عدس، عملکرد، ماشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کاشت بقولات به عنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A مرتضی عظیم زاده
%A علی اکبر محمودی
%A علی بزرگمهر
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۲۵X
%D 2013

[Download]