بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (21-30)

عنوان : ( اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) )

نویسندگان: الهه مرادی مرجانه , محمد بنایان اول , پرویز رضوانی مقدم , شرکت شباهنگ - جواد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل و سه تکرار در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عامل اصلی کود اوره، شامل سه سطح 150، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار و عامل فرعی تراکم کاشت، شامل سه سطح 5/2، 25/1 و 62/0 بوته در مترمربع بود. نتایج آزمایش نشان داد که کود اوره تأثیر معنی‌داری بر عملکرد میوه و وزن هزار دانه نداشت، اما تراکم کاشت اثر معنی‌داری بر عملکرد کدوی تخم کاغذی داشت. در بین تراکم‌های مختلف، تراکم کاشت 5/2 بوته در مترمربع موجب افزایش معنی‌دار (01/0p≤) عملکرد دانه و میوه شد. نتایج اثرات متقابل نشان داد میزان 250 کیلوگرم اوره در هکتار در تراکم کاشت 5/2 بوته در مترمربع منجر به دستیابی بیشترین عملکرد دانه شد. همچنین در تراکم 25/1 بوته در مترمربع بیشترین درصد روغن و عملکرد روغن به دست آمد. این نتایج حاکی از آن بود که میزان مطلوب کود اوره، 250 کیلوگرم در هکتار بود که منجر به دستیابی بیشترین عملکرد دانه و روغن کدوی تخم کاغذی شد و تراکم کاشت کمتر از یک بوته در مترمربع نقش چندانی در افزایش عملکرد کدوی تخم کاغذی نداشت.

کلمات کلیدی

, شاخص برداشت, عملکرد روغن, گیاه دارویی, میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041684,
author = {مرادی مرجانه, الهه and بنایان اول, محمد and رضوانی مقدم, پرویز and شباهنگ - جواد , شرکت},
title = {اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7713},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {شاخص برداشت، عملکرد روغن، گیاه دارویی، میوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)
%A مرادی مرجانه, الهه
%A بنایان اول, محمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A شباهنگ - جواد , شرکت
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]