اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (194-204)

عنوان : ( مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان )

نویسندگان: مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد تقی بادله , نقی استادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­رفتاری گروهی و درمان شناختی­رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان انجام پذیرفت. روش­کار: جامعه­ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام نوجوانان پسر ساکن در مدارس شبانه­روزی شهرستان تایباد در سال تحصیلی 91-1390 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. از 250 نفر از نوجوانان ساکن در یک مرکز شبانه­روزی­، پرسش­نامه­ی عزت نفس کوپر-اسمیت به عمل آمد و با توجه به نمره­ی عزت نفس پایین­تر از 23، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و یک گروه شاهد جایگزین شدند. سپس گروه­های آزمون به مدت 2 ماه (در هر هفته یک جلسه­ی 2 ساعتی) تحت درمان هیپنوتراپی شناختی­رفتاری و درمان شناختی­رفتاری قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد. بعد از اتمام دوره جهت بررسی میزان تغییر در عزت نفس، مجددا آزمون مذکور به عنوان پس­آزمون در همه­ی افراد اجرا گردید. داده­ها با کمک نرم­افزار SPSS نسخه­ی 19، آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن­فرونی تحلیل گردیدند. یافته­ها: تحلیل آزمون کوواریانس نشان داد که نمرات عزت نفس در گروه­های آزمون در مقایسه با شاهد افزایش معنی­داری داشته است (01/0P<) اما هیپنوتراپی شناختی­رفتاری منجر به افزایش بیشتر، اما غیر معنی­دار عزت نفس نسبت به درمان شناختی­رفتاری گروهی شد. نتیجه­گیری: هیپنوتراپی شناختی­رفتاری و درمان شناختی­رفتاری گروهی می­توانند عزت نفس نوجوانان را افزایش دهند اما بین این دو تفاوت معنی­داری دیده نشد. کلیدواژگان

کلمات کلیدی

, درمان شناختی رفتاری, عزت نفس, گروه درمانی , هیپنوتیزم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041694,
author = {مرتضی بادله and مهدی فتحی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and محمد تقی بادله and نقی استادی},
title = {مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2013},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {1028-6918},
pages = {194--204},
numpages = {10},
keywords = {درمان شناختی رفتاری،عزت نفس،گروه درمانی ،هیپنوتیزم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان
%A مرتضی بادله
%A مهدی فتحی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A محمد تقی بادله
%A نقی استادی
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2013

[Download]