بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (60-69)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی )

نویسندگان: علیرضا باقری , رضا قربانی , محمد بنایان اول , اورس شافنر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی فعالیت های حفاظتی این مطالعه میدانی طی بهار و تابستان سال 1389 با هدف مقایسه تنوع گیاهی دو منطقه تحت سطوح مختلف حفاظت، شامل منطقه حفاظت شده قرخود با چرای فصلی و پارک ملی گلستان با حفاظت کامل در برابر چرا به انجام ، 20 متر در نظر گرفته شد که مقیاس نمونه برداری 1 × رسید. از هر منطقه چهار تکرار انتخاب و در هر تکرار یک ویتاکر پلات اصلاح شده با ابعاد 50 100 و 1000 مترمربع را پوشش می داد. نتایج بهدست آمده نشان داد که میانگین غنای گونه ای بین مقیاس های مختلف مکانی در هر دو منطقه ،10 مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان داد. علاوه بر این، روند تغییرات میانگین غنای گونه ای و درصد پوشش تاج گیاهی در مقیاس های مختلف نمونه برداری بین دو منطقه دارای تفاوت معنی دار بود، بهطوریکه سهم پارک ملی گلستان بیشتر بود. با این وجود، مقایسه شاخص های تنوع و یکنواختی شانون، سیمپسون، اسمیث- ویلسون و کامارگو تفاوت معنی داری را نشان نداد. به همین دلیل، برای بررسی دقیق تر و همچنین آگاهی از توزیع گونه ها از در سطح گونه و تیره های گیاهی استفاده شد. براساس نتایج بهدست آمده توزیع گونه ها در هر دو منطقه از یک مدل لوگ SHE روش تجزیه و تحلیل نرمال تبعیت می کردند، علاوه بر این سهم مؤلفه غنای گونه ای در تنوع بیشتر از مؤلفه یکنواختی بود. همچنین توزیع تیره های گیاهی الگوی مدل های سری های لگاریتمی و لوگ نرمال را نشان می دادند و تنوع در سطح تیره بهطور تقریباً یکسانی تحت تأثیر مؤلفه های غنای گونه ای و یکنواختی بود . در مجموع، می توان عنوان داشت که سطح حفاظت بیشتر در پاک ملی گلستان منجر به حفاظت بیشتر از تنوع گون های شده است.

کلمات کلیدی

, پارک ملی, شدت بهره برداری, غنای گونه ای, مناطق حفاظت شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041701,
author = {علیرضا باقری and قربانی, رضا and بنایان اول, محمد and اورس شافنر},
title = {اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7713},
pages = {60--69},
numpages = {9},
keywords = {پارک ملی، شدت بهره برداری، غنای گونه ای، مناطق حفاظت شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی
%A علیرضا باقری
%A قربانی, رضا
%A بنایان اول, محمد
%A اورس شافنر
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]