پژوهش های خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (463-473)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد )

نویسندگان: مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی جامع از کیفیت اراضی کشاورزی به دستیابی به کشاورزی پایدار کمک می نماید. لذا ارائه روش های مناسب ارزیابی کیفیت خاک برای بهبود راهکارهای مدیریتی و عملیات کشاورزی امری ضروری است. در این راستا مدل های مختلف کیفیت خاک و روش های انتخاب ویژگی های موثر برای ارزیابی کیفیت شیمیایی-بیولوژیکی خاک مورد مقایسه قرار گرفتند. دوازده پارامتر شیمیایی- بیولوژیکی را به عنوان مجموعه کل ویژگی های موثر برکیفیت خاک (TDS) در نظر گرفته و با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) مجموعه حداقل ویژگی های موثر انتخاب گردید. چهار ترکیب حاصل از روش ها و مدل های کیفیت محاسبه و مناسبترین شاخص و ویژگی های موثر جهت ارزیابی کیفیت خاک انتخاب شدند. ضریب تبیین بین شاخص های IQITDS و IQIMDS معادل 883/0 R2=و بین NQITDS و NQIMDS معادل 818/0 R2= نشان داد که شاخص کیفیت تجمعی (IQI) کارایی بهتری برای ارزیابی کیفیت خاک منطقه مورد مطالعه دارد. شاخص IQITDS ارزیابی دقیق تر و جامع تری از کیفیت خاک را در اختیار قرار می دهد. با این وجود استفاده از مجموعه حداقل ویژگی های موثر بر کیفیت خاک (MDS) کاهش حجم کار و هزینه را همراه با دقت مناسب موجب می شود.

کلمات کلیدی

, شاخص کیفیت تجمعی, شاخص کیفیت نمورو, کاربری کشاورزی, مجموعه حداقل ویژگی های موثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041702,
author = {قائمی, مرجان and آستارائی, علیرضا and ثنائی نژاد, سیدحسین and نصیری محلاتی, مهدی and امامی, حجت},
title = {ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {February},
issn = {2228-7124},
pages = {463--473},
numpages = {10},
keywords = {شاخص کیفیت تجمعی، شاخص کیفیت نمورو، کاربری کشاورزی، مجموعه حداقل ویژگی های موثر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد
%A قائمی, مرجان
%A آستارائی, علیرضا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A امامی, حجت
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2014

[Download]