تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (51-70)

عنوان : ( تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهد )

نویسندگان: آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اثر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علفهرز، این مطالعه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه 1387 انجام شد. تیمارهای تلفیقی مورد بررسی در 13 سطح و شامل - فردوسی مشهد در سال زراعی 88 علفکش متامیترون + علفکش فنمدیفام، متامیترون + فنمدیفام + تناوب، متامیترون + کولتیواسیون بین ردیف، متامیترون + کولتیواسیون بین ردیف + تناوب، دیسک + فنمدیفام، دیسک + فنمدیفام + تناوب، دیسک + کوالتیواسیون بین ردیف، دیسک +کوالتیواسیونبین ردیف + تناوب، گیاهپوششی + فنمدیفام، گیاهپوششی + کولتیواسیونبینردیف، فنمدیفام + وجین، وجین و شاهد (بدون کنترل) بود. نمونهبرداری توسط دستگاه تشعشعسنج، بعد از سبز شدن گیاهان در فاصله 15 روز، صورت گرفت. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای مختلف، بیشترین تفاوت بین سطحبرگ چغندرقند و علفهای هرز در تیمارهای وجین، وجین + فنمدیفام، دیسک + فنمدیفام و 1دیسک + فنمدیفام + تناوب دیده شد. کمترین تفاوت نیز در تیمارهای شاهد و متامیترون + فنمدیفام بهدست آمد. بیشترین و کمترین تجمع ماده خشک در 140 روز پس از کاشت در تیمار وجین و شاهد بهدست آمد. از بین گونههای مختلف، چهار گونه سوروف، تاجخروس، تاجریزیسیا ه و سلمهتره بیشترین سهم سطحبرگ نسبی را به خود اختصاص دادند. براساس شیب خط رگرسیونی برازش یافته بین مقدار تشعشع جذب شده تجمعی و مقادیر ماده خشک در طی فصل رشد، کارایی مصرف نور چغندرقند 0/ 1/21 گرم بر مگاژول بهدست آمد. در بین علفهایهرز نیز بیشترین میزان کارایی مصرف نور در سوروف ( 73 0 گرم بر مگاژول) اما / گرم بر مگاژول) دیده شد. در تیمار شاهد کارایی مصرف نور چغندرقند کاهش یافت

کلمات کلیدی

, چغندرقند, علفهایهرز, کارایی مصرف نور, مدیریت تلفیقی علفهایهرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041703,
author = {آسیه سیاهمرگویی and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهد},
journal = {تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {****-0170},
pages = {51--70},
numpages = {19},
keywords = {چغندرقند، علفهایهرز، کارایی مصرف نور، مدیریت تلفیقی علفهایهرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهد
%A آسیه سیاهمرگویی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ ****-0170
%D 2014

[Download]