برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (4), شماره (13), سال (2014-6) , صفحات (45-60)

عنوان : ( تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه در شهرستان خواف) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشارکت بدون شک عامل اساسی در توفیق فرایند طرح‌های توسعه روستایی است، اما تمرکز قدرت نزد دولت و نهادهای اجرایی سبب می‌گردد تا مشارکت مردم در فرایند تهیه، اجرا و نگهداری این طرح‌ها، با چالش روبرو شود. در این مقاله تلاش شد تا عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق، 21 روستا که در آنها طرح هادی اجرا شده است و از بین آنها 10 روستا با جمعیت 5504 خانوار به روش نمونه‌گیری انتخاب گردید. در سطح روستاهای مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری (کوکران) 233 خانوار روستایی‌ انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون‌های همبستگی تیپ پیرسون نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌دار و نسبتاً قوی با ضریب 477/0 بین عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت و فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی وجود دارد، به نحوی که عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت حدود 25 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌نماید و در بین عوامل ساختاری-نهادی، متغیر نقش تشکل‌های مردم نهاد در مشارکت‌آفرینی به میزان 6/25 درصد بر روند اجرای طرح هادی تأثیرگذار بوده است. در توزیع فضایی رابطه بین عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت و روند اجرای طرح‌های هادی در شش روستا، همبستگی مستقیم و نسبتاً کاملی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, دولت, رسانه ارتباط جمعی, تشکل مردم نهاد, مشارکت روستاییان, طرح هادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041707,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه در شهرستان خواف)},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2014},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2251-6735},
pages = {45--60},
numpages = {15},
keywords = {دولت، رسانه ارتباط جمعی، تشکل مردم نهاد، مشارکت روستاییان، طرح هادی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری-نهادی مؤثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای نمونه در شهرستان خواف)
%A عنابستانی, علی اکبر
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2014

[Download]