اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرِِژی خورشیدی , 2014-05-19

عنوان : ( ردیابی نقطه حداکثر توان آرایه ی فوتولتائیک در شرایط سایه جزئی با تخمین منحنی توان ولتاژ )

نویسندگان: صبا افسری بجستانی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط تابش یکنواخت میتوان از روشهای مرسوم ردیابی نقطه حداکثر توان استفاده نمود، در حالیکه در شرایط سایهی جزئی به دلیل وجود چندین نقطه ماکزیمم توان در مشخصه توان ولتاژ، این روشها کارا نمیباشد. از طرفی - بکارگیری روش های سختافزاری برای یک واحد ردیابی نقطه حداکثر توان به صورت جداگانه برای هر ماژول، بسیار هزینه بر میباشد و همچنین استفاده از روشهای نرمافزاری نیز دارای معایبی از جمله ضرورت تنظیمات دورهای و عدم ردیابی انواع الگوهای سایه میباشد. از این رو در این مقاله تلاش شدهاست با ارائه یک روش جدید ردیابی نقطه ماکزیمم جهانی، تشخیص نقطه حداکثر توان جهانی در شرایط الگوهای مختلف سایه محقق گردد و بدینترتیب در مقایسه با روشهای مرسوم که ممکن است در شرایط سایه جزئی نقطه حداکثر توان محلی را به عنوان نقطه کار بهینه تلقی کنند، به صورت کاراتر و با تلفات توان کمتر عمل مینماید. بدین منظور با بکارگیری یک سنسور تابش در هر ماژول و تعیین منحنی تقریبی توان ولتاژ - یک آرایه فوتولتائیک، ولتاژ بهینه متناظر با توان ماکزیمم جهانی معین میگردد و با استفاده از کنترلر تناسبی انتگرالی تلاش - میشود که نقطه عملکرد سیستم به این ولتاژ بهینه منتقل شود. در نهایت، نتایج شبیهسازی موید کارایی روش پیشنهادی میباشد و نشان میدهد که با بکارگیری روش جدید، توان خروجی ماژول افزایش مییابد.

کلمات کلیدی

, سیستم فوتوولتائیک ردیابی نقطه ماکزیمم جهانی شرایط سایه جزئی کنترلر تناسبی انتگرالی روش , , , , , تپه نوردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041711,
author = {افسری بجستانی, صبا and کریم پور, علی},
title = {ردیابی نقطه حداکثر توان آرایه ی فوتولتائیک در شرایط سایه جزئی با تخمین منحنی توان ولتاژ},
booktitle = {اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرِِژی خورشیدی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {سیستم فوتوولتائیک ردیابی نقطه ماکزیمم جهانی شرایط سایه جزئی کنترلر تناسبی انتگرالی روش - - - - - تپه نوردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی نقطه حداکثر توان آرایه ی فوتولتائیک در شرایط سایه جزئی با تخمین منحنی توان ولتاژ
%A افسری بجستانی, صبا
%A کریم پور, علی
%J اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرِِژی خورشیدی
%D 2014

[Download]