هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان )

نویسندگان: محمودرضا گلزاریان , فاطمه صادقی , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سامانه های بینایی رایانه ای قابلیت شناسایی خودکار اشیای مختلف از روی تصاویر را فراهم می کند . برای سامانه رایانه ای شناسایی گیاه از تصویر، جداسازی گیاهان از پس زمینه به کمک آستانه گذاری یکی از مراحل اولیه و اساسی این سامانه می باشد. کیفیت گیاه جدا شده از پس زمینه در مرحله جداسازی در استخراج ویژگیهای رنگی و شکلی که در الگوریتمهای بعدی که برای شناسایی گیاهان بکار می رود موثر است. بدین منظور، با کمک فاکتورهای رنگی بین گیاهان و پس زمینه تضاد ایجاد کرده تا عملیات آستانه گذاری موثرتر صورت گیرد. تاکنون، در منابع فاکتورهای مختلفی برای جداسازی گیاهان سبز از تصویر بکار رفته است که در هر تحقیق به موثر بودن فاکتورهای معرفی شده اشاره شده است. در این تحقیق، چند فاکتور جدید رنگی را معرفی کرده و بر مبنای نمودار توزیع فاکتورهای رنگی در ناحیه گیاهی و پس زمینه، معیاری کمی و شیوه ای کیفی را برای ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی که در منابع بکار رفته اند و فاکتورهای رنگی پیشنهادی بکار می گیرد . در این تحقیق شیوه ارزیابی 10 گیاه) نمایش داده شده و استفاده شده است. نتایج کمی نشان میدهدکه تبدیلهای × پیشنهادی با کمک 500 تصویر ( 50 تصویر 1 برای جداسازی برگ قرم ز از / با معیارعملکرد 5 G/R 5برای جداسازی برگ سبز از پس زمینه و / با معیار عملکرد 86 G-B خطی پس زمینه مناسب و بهینه میباشند. نتایج کیفی حاصل از اعمال این فاکتورهای رنگی روی تصاویر نیز موید نتایج کمی است.

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر , ترکیبات خطی رنگی , شناسایی گیاهان , فاکتور رنگی, قطعه بندی تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041720,
author = {گلزاریان, محمودرضا and صادقی, فاطمه and قانعی قوشخانه, نرگس and کاظمی, فاطمه},
title = {ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پردازش تصویر ، ترکیبات خطی رنگی ، شناسایی گیاهان ، فاکتور رنگی، قطعه بندی تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان
%A گلزاریان, محمودرضا
%A صادقی, فاطمه
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A کاظمی, فاطمه
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]