هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) )

نویسندگان: مرتضی سالاری , رضا نوروززاده , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد ارداک یک سد خاکی بلند با هسته ضخیم مرکزی در شمال شرق ایران می باشد. از اهداف اصلی ساخت سد تامین بخشی از آب شرب دومین کلان شهر ایران، مشهد می باشد. عملیات ساخت بدنه سد از 11 نوامبر 2007 شروع شد و حدود 40 ماه به طول انجامید. کنترل مستمر ایمنی و پایداری سدهای خاکی بزرگ در دوران ساخت، اولین آبگیری و دوران بهره برداری از توصیه های اصلی کمیته ملی سدهای بزرگ (ICOLD) می باشد و بر این اساس ابزار بندی سدهای بزرگ از سوی این کمیته الزام آور شده است.در تحقیق حاضر رفتار واقعی دوبعدی کرنش مسطح سد در مقطع اصلی آن در دوران ساخت با کمک تحلیل های برگشتی المان محدود مبتنی بر داده های قرائت شده از ابزارهای منصوبه در بدنه سد شبیه سازی شده است. سپس رفتار شبیه سازی شده سد با رفتار پیش بینی شده آن در مرحله طراحی مقایسه گردیده است. نتایج این مقایسه نشان می دهد : توزیع مقادیر نشست مدل شبیه سازی شده سد بطور قابل ملاحظه ای متفاوت با طرح پیش بینی شده است این نتیجه بایستی در اجرای طرح گرده سد در نظر گرفته شود. متوسط نسبت قوس زدگی اندازه گیری شده در یک چهارم پایینی هسته تقریبا 0.15 از مقادیر پیش بینی شده در مرحله طراحی کمتر است اما توزیع تنش محاسبه شده انتقال تنش مطلوبی از هسته به پوسته را نشان می دهد بنابراین ایمنی سد را در مقابل فرسایش داخلی ناشی از شکست هیدرولیکی را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: سدهای خاکی, المان محدود, تحلیل بازگشتی, قوس زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041723,
author = {سالاری, مرتضی and رضا نوروززاده and اخترپور, علی},
title = {تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک)},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: سدهای خاکی، المان محدود، تحلیل بازگشتی،قوس زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک)
%A سالاری, مرتضی
%A رضا نوروززاده
%A اخترپور, علی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]