بنا, دوره (49), شماره (6), سال (2012-2) , صفحات (57-71)

عنوان : ( بررسی تاثیر محدودیت های اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی بر عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای دیوار باربر بتن مسلح )

نویسندگان: ابوذر جعفری , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041725,
author = {ابوذر جعفری and حسنی, بهروز},
title = {بررسی تاثیر محدودیت های اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی بر عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای دیوار باربر بتن مسلح},
journal = {بنا},
year = {2012},
volume = {49},
number = {6},
month = {February},
issn = {****-0144},
pages = {57--71},
numpages = {14},
keywords = {سیستم دیوار باربر، تغییر مکان جانبی نسبی، طراحی مبتنی بر عملکرد، سطح عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر محدودیت های اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی بر عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای دیوار باربر بتن مسلح
%A ابوذر جعفری
%A حسنی, بهروز
%J بنا
%@ ****-0144
%D 2012

[Download]