اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرِِژی خورشیدی , 2014-05-19

عنوان : ( ردیابی نقطه توان بیشینه آرایهی فتوولتائیک در شرایط رخداد سایه ی جزئی )

نویسندگان: صبا افسری بجستانی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای ردیابی نقطهی توان بیشینه در شرایط سایه جزئی ارائه شدهاست. سایهی جزئی که میتواند از سایهی درختان، ساختمانها، ابرها و غیره ناشی شود، سبب چند قلهای شدن مشخصهی توان ولتاژ آرایهی فتوولتائیک می - شود. در این شرایط روشهای معمول ردیابی مانند روش تپهنوردی در ردیابی نقطهی توان بیشینه دچار اشکال میشوند. این مقاله با توسعه روابط حاکم بر آرایهی فتوولتائیک در شرایط سایهی جزئی توانسته است که معادله کلی حاکم بر آرایهی فتوولتائیک تحت شرایط سایه جزئی را بدست آورد. همچنین با استناد به روابط بدست آمده، منحنی کلی آرایهی فتوولتائیک بدست میآید. بدین منظور با بکارگیری یک سنسور تابش در هر ماژول و تعیین منحنی تقریبی توان ولتاژ یک آرایهی - فتولتائیک، ولتاژ بهینه متناظر با توان ماکزیمم جهانی معین میگردد و با استفاده از کنترلر فازی با اطلاعات قطبی تلاش میشود که نقطه عملکرد سیستم به این ولتاژ بهینه منتقل شود. در نهایت، نتایج شبیهسازی موید کارایی روش پیشنهادی میباشد و نشان میدهد که با بکارگیری روش جدید توان خروجی ماژول افزایش مییابد. این روش قابلیت اطمینان خوبی داشته و با سرعت و دقت بالا و بدون سردرگمی)از معایب روش تپهنوردی( نقطهی توان بیشینه اصلی را در شرایط تابشی مختلف پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, سیستم فتوولتائیک ردیابی نقطه ماکزیمم جهانی شرایط سایه جزئی کنترلر فازی با اطلاعات قطبی , , , , روش تپهنوردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041729,
author = {افسری بجستانی, صبا and کریم پور, علی},
title = {ردیابی نقطه توان بیشینه آرایهی فتوولتائیک در شرایط رخداد سایه ی جزئی},
booktitle = {اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرِِژی خورشیدی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم فتوولتائیک ردیابی نقطه ماکزیمم جهانی شرایط سایه جزئی کنترلر فازی با اطلاعات قطبی - - - - روش تپهنوردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی نقطه توان بیشینه آرایهی فتوولتائیک در شرایط رخداد سایه ی جزئی
%A افسری بجستانی, صبا
%A کریم پور, علی
%J اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرِِژی خورشیدی
%D 2014

[Download]