اصلاح و تربیت, دوره (11), شماره (132), سال (2013-11) , صفحات (24-29)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضوی )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , حمید رضا شیخ نظر سلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت پرداخته است. جامعه آماری، 115 نفر از مددجویان کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضوی در سال 1391 می باشند. داده ها به صورت پیمایشی جمع آوری شده است. پس از آزمون فرضیات تحقیق، فرضیات مربوط به تاثیر عوامل اجتماعی بیرونی تایید گردیدند. همچنین در بررسی وضعیت خانوادگی مددجویان بزهکار مشخص گردید که وجود والدین معتاد، سابقه زندان والدین، افزایش نابسامانی خانوادگی و عدم نظارت غیررسمی موجب بازگشت مجدد و تکرار جرم می گردد. می توان نتیجه گرفت که غیر از نقش جامعه در شکل گیری بزهکاری نوجوانان، مهمترین عامل ارتکاب مجدد جرم در بین زندانیان، اختلال در خانواده آنان می باشد.

کلمات کلیدی

, بازگشت مجدد, تکرار جرم, بزهکاری, جرم, کانون اصلاح و تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041740,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and حمید رضا شیخ نظر سلامی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضوی},
journal = {اصلاح و تربیت},
year = {2013},
volume = {11},
number = {132},
month = {November},
issn = {2008-6784},
pages = {24--29},
numpages = {5},
keywords = {بازگشت مجدد، تکرار جرم، بزهکاری، جرم، کانون اصلاح و تربیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد به کانون های اصلاح و تربیت استان های خراسان شمالی و رضوی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A حمید رضا شیخ نظر سلامی
%J اصلاح و تربیت
%@ 2008-6784
%D 2013

[Download]