همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها , 2014-02-26

عنوان : ( بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز )

نویسندگان: وحید کشاورزتوحید , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بیماریزایی 4 گروه آناستوموزی قارچ ریزوکتونیا دوهستهای رقم حساس ناز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج (Phaseolus vulgaris) روی لوبیا قرمز Bb, AG G) نشان داد که تمام گروههای آناستوموزی ریزوکتونیای دو هستهای روی لوبیا قرمز بیماریزا بودند اما شدت بیماریزایی آنها متفاوت بود. بررسیهای آماری نشان داد که بیشترین میزان بیماریزایی متعلق در رتبه دوم قرار گرفت. گروه AG A می باشد و گروه آناستوموزی AG Ba به گروه آناستوموزی بود. بر اساس AG Bb در رتبه سوم قرار گرفت و کمترین بیماریزایی متعلق به AG G آناستوموزی میتوان از آن به عنوان AG Bb نتایج این تحقیق با توجه به میزان خسارت پایین گروه آناستوموزی عامل کنترل بیولوژیک هیپوویرولنت استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, ریزوکتونیای دو هستهای, لوبیا قرمز, بیماریزایی و هیپو ویرولانت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041755,
author = {کشاورزتوحید, وحید and طاهری, پریسا},
title = {بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز},
booktitle = {همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ریزوکتونیای دو هستهای، لوبیا قرمز، بیماریزایی و هیپو ویرولانت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیماریزایی چهار گروه آناستوموزی ریزوکتونیای دو هسته ای روی لوبیا قرمز
%A کشاورزتوحید, وحید
%A طاهری, پریسا
%J همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
%D 2014

[Download]