پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (30), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (1-22)

عنوان : ( بررسی رخساره های الکتریکی مخزنی در قالب واحد های جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی )

نویسندگان: رحیم کدخدائی ایلخچی , محمدرضا رضایی , سیدرضا موسوی حرمی , علی کدخدائی ایلخچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرشت نمایی مخزن و تشخیص فاکتورهای اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سهم در ارائه یکتصویر واقعی از ویژگی های مخزن دارد. در این مطالعه با بررسی مجمو عه ای از داده های نمودار های چاه پیمایی مخزن و خوشه بندی آنها بر اساس اصول و روش های ریاضی و آماری، رخساره های الکتریکی مخزن برای ماسه های سفت سازند ویلیسپی در پنج چاه مربوط به میدان ویچررنج واقع در حوضه پرت در استرالیا ی غربی شناسایی شدند. این خوشه ها یا دسته ها ی نمودارهای چاه پیمایی که دارای ویژگی های درون دسته ای مشابه و برون دسته ای متفاوت از بقیه دسته ها هستند در واقع انعکاسی از ویژگی های زمین شناسی (بافتی و دیاژنزی) و پتروفیزیکی مخزن هستند. در این مطالعه رخساره های الکتریکی مخزن با استفاده از خوشه بندی نمودارهای الکتریکی چاه و داده های تخلخل و تراوایی به دو روش رسوبی و پتروفیزیکی تعیین شدند. در روش رسونی سه رخساره الکتریکی شناسایی شده منطبق بر ماسه های تمیز، ماسه های شیلی و توالی های شیلی هستند. این رخساره های الکتریکی عمدتا" در ارتباط با ویژگی های سنگ شناسی و بافت رسوبی بوده و بیانگر نا همگونی بالای مخزن مورد مطالعه هستند. در روش دوم چهار رخساره الکتریکی در ارتباط با ویژگیهای پتروفیزیکی توالی های ماسه ای درون مخزن به دست آمد. به منظور بر قراری یک رابطه مناسب بین رخساره های الکتریکی و زون های تولید درون توالی های ماسه ای پنج واحد جریانی هیدرولیکی مشخص شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که واحدهای جریانی با کیفیت مخزنی پایین (B, A و تا حدی C) عمدتا" مرتبط با رخساره های دانه ریز ته نشین شده در محیط های رسوبی کم انرژی هستند. در مقابل واحد های جریانی با کیفیت مخزنی بالا (E, D) در ارتباط با رخساره های دانه متوسط تا درشت و خیلی درشت بوده و ویز گی های پتروفیزیکی متفاوتی دارند اگر چه تمامی انهادارای تراوایی پایین بوده وبه صورت سفت در نظر گرفته می شوند. از این رو سه نوع ماسه سنگ مخزن بر اساس ویژگی های پتروفیزیکی و شدت فرآیندهای دیاژنزی در انها به ترتیب در سه تیپ 1 یا ماسه های خیلی سفت، تیپ 2 یا ماسه های سفت و تیپ 3 یا ماسه های نیمه سفت تقسیم بندی می شوند. در یک مقایسه، ماسه های تیپ 3 با داشتن تخلخل و تراوایی بالا تر دارای بهترین کیفیت مخزنی هستند در صورتیکه ماسه های با کیفیت مخزنی پایین تیپ 1 به شدت تحت تاثیر فرآیند های دیاژنزی (سیمانی شدن توسط کانی های رسی و سیلیس) قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه بیانگر انطباق خوبی بین گونه های سنگی مشتق شده از مغزه و رخساره های لاگ است. با استفاده از روش مورد استفاده در این مطالعه امکان پیگیری واحدهای جریانی مخزن از روی پاسخ های نمودارهای پاه پیمایی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, رخساره های الکتریکی, واحد های جریانی هیدرولیکی, سرشت نمایی مخزن, ماسه های سفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041768,
author = {کدخدائی ایلخچی, رحیم and محمدرضا رضایی and موسوی حرمی, سیدرضا and علی کدخدائی ایلخچی},
title = {بررسی رخساره های الکتریکی مخزنی در قالب واحد های جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2014},
volume = {30},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-8788},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {رخساره های الکتریکی، واحد های جریانی هیدرولیکی، سرشت نمایی مخزن، ماسه های سفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رخساره های الکتریکی مخزنی در قالب واحد های جریانی هیدرولیکی در میدان ویچررنج مربوط به حوضه پرت واقع در استرالیای غربی
%A کدخدائی ایلخچی, رحیم
%A محمدرضا رضایی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علی کدخدائی ایلخچی
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2014

[Download]