همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها , 2014-02-26

عنوان : ( کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای )

نویسندگان: وحید کشاورزتوحید , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ رایزوکتونیا یکی از عوامل اصلی پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا در سرتاسر دنیا می باشد که سالانه منجر به خسارت زیادی در مزارع لوبیا میگردد. در سال های اخیر به دلیل خطرات زیست محیطی سموم روش- های مختلفی از جمله استفاده از عوامل بیولوژیک جهت کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه لوبیا ناشی از رایزوکتونیا، گروه AG A, AG Ba, AG Bb and AG ) آناستوموزی هیپوویرولانت دو هستهای این قارچ مورد بررسی قرار گرفت به دلیل ایجاد کمترین خسارت به لوبیا (رقم AG Bb از میان گروههای آناستوموزی مورد بررسی .(G حساس ناز) به عنوان عامل بیوکنترل مورد استفاده قرار گرفت. در تیمار اول قارچ رایزوکتونیای چند هسته- به گیاه لوبیا مایهزنی شد. در تیمار AG Bb یک هفته بعد از مایهزنی رایزوکتونیای دوهستهای AG 4II ای به گیاه لوبیا AG Bb دوم قارچ رایزوکتونیای چند هستهای دو هفته بعد از مایهزنی رایزوکتونیای دوهستهای مایهزنی شد. و در تیمار سوم رایزوکتونیای دوهستهای و چند هستهای همزمان به گیاه لوبیا مایهزنی شدند. در دو تیمار جداگانه رایزوکتونیای دوهستهای و چند هستهای هرکدام به تنهایی نیز به عنوان شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی نتایج حاکی از آن بود که بیشترین میزان کنترل بیماری در مایهزنی همزمان رایزوکتونیا دو هستهای به عنوان عامل کنترل و رایزوکتونیا چند هستهای به عنوان عامل بیمارگر مشاهده شد. پس از آن بیشترین میزان کنترل کنندگی در تیمار مایهزنی یک هفته زودتر رایزوکتونیا دوهستهای دیده شد. اما مایهزنی دو هفته زودتر رایزوکتونیا دو هستهای هیچ تاثیری در کنترل بیماری نداشت و با تیمار شاهد، مایهزنی تنهای ریزوکتونیا چند هستهای، در یک گروه آماری قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, رایزوکتونیا, بیماریزایی, بیوکنترل, گروه آناستوموزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041771,
author = {کشاورزتوحید, وحید and طاهری, پریسا},
title = {کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای},
booktitle = {همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {رایزوکتونیا، بیماریزایی، بیوکنترل، گروه آناستوموزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا بوسیله جدایه های هیپوویرولنت رایزوکتونیای دوهسته ای
%A کشاورزتوحید, وحید
%A طاهری, پریسا
%J همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
%D 2014

[Download]