همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها , 2014-02-26

عنوان : ( واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا )

نویسندگان: طاهره کاکوئی , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی مقاومت 9 رقم سیب زمینی (شامل ارقام آگریا ، فونتانه ، بامبا ، راموس ، مارفونا ، سانتا، آریندا ، اسپریت ، برن) علیه قارچ آلترناریا از محل های مختلف استان خراسان کشت داده شدند. پس PDA شمالی و رضوی نمونه برداری انجام شد. نمونه ها در محیط کشت از خالص سازی و شناسایی، تعداد 5 جدایه ی قارچی انتخاب گردیدند. 9 رقم مذکور در گلخانه با تناوب PCA کشت شدند. جهت تولید اسپور و تکثیر جدایه های قارچی ، کشت در محیط انجام گرفت. پس از OMA و PDA نوری 8 ساعت نور و 16 ساعت تاریکی و محیط کشتهای تهیه ی سوسپانسیون اسپور مایه زنی ارقام مختلف انجام و علایم بیماری ظاهر شده پس از گذشت 14 روز از مایه زنی بررسی گردید. نمره دهی آلودگی با مشاهده علائم انجام گرفت. بر محاسبه گردید. نتایج آزمایشات (Disease Index ) اساس نمره ی آلودگی ، شاخص بیماری نشان داد که واکنش ارقام مختلف با هم اختلاف معنی داری داشتند به طوریکه رقم بامبا با میانگین شاخص بیماری 52 دارای بیشترین و رقم راموس با میانگین شاخص بیماری 18 کمترین میزان شاخص بیماری را در بین این ارقام به خود اختصاص دادند.بررسی قدرت بیماریزایی جدایه های مختلف قارچ نشان داد که جدایه ها از نظر قدرت بیماریزایی با هم اختلاف معنی داری داشتند. با توجه به داده های حاصل از این پژوهش کشت رقم راموس در منطقه به عنوان یکی از روشهای موثر مدیریت این بیماری مخرب توصیه می شود

کلمات کلیدی

, ارقام مقاوم , آلترناریا, سیب زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041772,
author = {کاکوئی, طاهره and طاهری, پریسا and طریقی, سعید and گلدانی, مرتضی},
title = {واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا},
booktitle = {همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ارقام مقاوم - آلترناریا- سیب زمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا
%A کاکوئی, طاهره
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%A گلدانی, مرتضی
%J همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
%D 2014

[Download]