اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﮋادﻫﺎی وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن )

نویسندگان: هدی قوی دل , فرهاد شکوهی فر , محمد ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن (TMV) از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻮﻻﻧﺎﺳﻪ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﻳﻦ وﻳﺮوس آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﻮی در ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ وﻳﺮوسﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ (CP) ژﻧﻮم ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎی ﮔﺰارش ﺷﺪه از اﻳﻦ وﻳﺮوس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ CP ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ژﻧﻮم وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن ﺟﺪاﻳﻪ TMV-U1 ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮاﻟﻲ رﻓﺮﻧﺲ ﺑﺎ ژﻧﻮم 11 ﺟﺪاﻳﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه دﻳﮕﺮ TMV ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در ﺳﻄﺢ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪادی از ﺟﻬﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی 91 ،66 ،65 ،59 ،22 ،4، 142 ،130 و 154 ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, : وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن, ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ وﻳﺮوس, آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ, ﺟﻬﺶ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041773,
author = {هدی قوی دل and شکوهی فر, فرهاد and محمد ابراهیمی},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﮋادﻫﺎی وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ وﻳﺮوس، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ، ﺟﻬﺶ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﮋادﻫﺎی وﻳﺮوس ﻣﻮزاﺋﻴﻚ ﺗﻮﺗﻮن
%A هدی قوی دل
%A شکوهی فر, فرهاد
%A محمد ابراهیمی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]