اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم )

نویسندگان: مرجان بحرآبادی , فرهاد شکوهی فر , محمدعلی ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎدﮔﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮی و رﻗﻢ ﮔﻴﺎه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻬﺎر ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ GV3101 اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺎﻗﻞ pGCGi ﺣﺎوی ژن ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺮوﻧﻴﺪاز اﻳﻨﺘﺮوﻧﺪار ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ CaMV35S ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ و ﻧﺎﻗﻞ pBI121 ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ژن ﮔﺰارﺷﮕﺮ از روش ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮگ ﺗﻮﺗﻮن ﻳﺎ اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ ﺑﺮگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. دﻳﺴﻚ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﻛﺘﺮی، 48 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺮوﻧﻴﺪاز ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻮﻳﻪ GV3101 در ﻣﻴﺎن ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ژن ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺮوﻧﻴﺪاز اﻳﻨﺘﺮوﻧﺪار را در دو ﮔﻴﺎه Nicotiana benthamiana و Nicotiana tabacum var. Samsun ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻳﻪ GV3101 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم, ژن ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺮوﻧﻴﺪاز , اﻳﻨﺘﺮون, اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041775,
author = {مرجان بحرآبادی and شکوهی فر, فرهاد and محمدعلی ابراهیمی},
title = {ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم، ژن ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺮوﻧﻴﺪاز ، اﻳﻨﺘﺮون، اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم
%A مرجان بحرآبادی
%A شکوهی فر, فرهاد
%A محمدعلی ابراهیمی
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]