اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن )

نویسندگان: صهبا طوسی , فرهاد شکوهی فر , سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ﻣﻠﻮن ، ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎی اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﺑﺮ روی دو رﻗﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی Charentais-Fom2 و BG-5384 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺳﻮﻳﻪ LBA4404 ﺑﺎ ﻫﺮ دو رﻗﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮد. وﻛﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻴﺎﻧﻲ pBI121 و pCAMBIA3301 ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ LBA4404 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻠﻨﻲ PCR ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎی PSh3-F/R ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ. راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻳﻪ LBA4404 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ژن 48 ،GUS ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮﮔﻬﺎی آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ LBA4404 ﺣﺎﻣﻞ pBI121، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ژن GUS را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ﺑﺮﮔﻬﺎی ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن ﺑﻮد. ﻫﺮدو رﻗﻢ ﻣﻠﻮن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ، ژن ﮔﺰارﺷﮕﺮ GUS را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ژﻧﻬﺎی اﻓﻜﺘﻮری در ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺑﺎ ارﻗﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

کلمات کلیدی

, ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ, ارﻗﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻮن, اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ, ﺳﻨﺠﺶ GUS, ژﻧﻬﺎی اﻓﻜﺘﻮری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041777,
author = {طوسی, صهبا and شکوهی فر, فرهاد and ملک زاده شفارودی, سعید and باقری, عبدالرضا},
title = {ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ، ارﻗﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻮن، اﮔﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ، ﺳﻨﺠﺶ GUS، ژﻧﻬﺎی اﻓﻜﺘﻮری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم در ارﻗﺎم ﻣﻠﻮن
%A طوسی, صهبا
%A شکوهی فر, فرهاد
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]