اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1 )

نویسندگان: صهبا طوسی , سعید ملک زاده شفارودی , فرهاد شکوهی فر , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﭼﻜﻴﺪه SIX ﻛﻪ از (Fusarium oxysporum f. sp lycopersici (Fol ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻗﺎرچ ﺑﺎ 1 ژﻧﻬﺎی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﺧﻴﺮا ﻫﻤﻮﻟﻮگ اﻳﻦ ژنﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺮم ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﺎن ﻻﻳﻦﻫﺎی ﻣﻠﻮن و ﻓﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ F. oxysporum f. sp. melonis از روش ﺑﻴﺎن 2 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ژن SIX1 در ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ژن اﻓﻜﺘﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺘﺮوﻟﻮگ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﻮم Fol ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دارای 3 ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺎﻳﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ NcoI ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزی ژن Fol-SIX1، واﻛﻨﺶ PCR اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮل PCR ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را در اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎن داد. ﻣﺤﺼﻮل PCR در وﻛﺘﻮر pTG19 ﻛﻠﻮن ﺷﺪ و ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎی PSh10.2F/51-R ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪادی از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ ﻛﻠﻨﻲ PCR ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻠﻮن ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ DraIII ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺳﺎزه ﺣﺎوی ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻠﻮن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺲ دو ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺪود 3000 و 1000 ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد. ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ وﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1، ﻗﻄﻌﻪ NcoI:: NcoI در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در وﻛﺘﻮر ﺟﻔﺘﻲ pCAMBIA3301 ﻛﻠﻮن ﻣﻲ ﺷﻮد.

کلمات کلیدی

, : Fol-SIX1, ﺗﺮﺷﺢ در آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ, ژن اﻓﻜﺘﻮر, وﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎﻧﻲ, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041778,
author = {طوسی, صهبا and ملک زاده شفارودی, سعید and شکوهی فر, فرهاد and باقری, عبدالرضا},
title = {ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: Fol-SIX1، ﺗﺮﺷﺢ در آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ، ژن اﻓﻜﺘﻮر، وﻛﺘﻮر ﺑﻴﺎﻧﻲ، Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ژن Fol-SIX1 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﺑﻴﺎﻧﻲ pCaS1
%A طوسی, صهبا
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A شکوهی فر, فرهاد
%A باقری, عبدالرضا
%J اولین کنگره بین المللی و سیزدهیمن کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]