همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2014-02-26

عنوان : ( تاثیر 6 هفته تمرین ثباتی در آب بر تعادل نیمه پویا مردان مبتلا به کمر درد مزمن )

نویسندگان: مهدی مهجور , ناهید خوشرفتاریزدی , میلاد عاملی , کاظم نوروزی , اعظم انفرادی دوغ آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﮐﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ است ﮐﻪ 10درﺻﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و 80 ﺗﺎ 70 درﺻﺪﺷﺎن وارد ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺗﻤﺮﯾﻦ درآب ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺮدرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﻌﺎدﻟﯽ در آب ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻮﯾﺎی ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻤﺮدرد ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور 24 مرد مبتلا به کمر درد با میانگین سنی 27 سال انتخاب شدند و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تحربی به مدت 6 هفته در تمرنات آب درمانی شرکت کردند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که یک دوره آب درمانی بر بهبود تعادل این بیماران موثر است.

کلمات کلیدی

, کمردرد مزمن, تمرینات ثباتی, تعادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041780,
author = {مهجور, مهدی and خوشرفتاریزدی, ناهید and عاملی, میلاد and نوروزی, کاظم and انفرادی دوغ آبادی, اعظم},
title = {تاثیر 6 هفته تمرین ثباتی در آب بر تعادل نیمه پویا مردان مبتلا به کمر درد مزمن},
booktitle = {همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2014},
location = {قائم شهر, ايران},
keywords = {کمردرد مزمن، تمرینات ثباتی، تعادل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر 6 هفته تمرین ثباتی در آب بر تعادل نیمه پویا مردان مبتلا به کمر درد مزمن
%A مهجور, مهدی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A عاملی, میلاد
%A نوروزی, کاظم
%A انفرادی دوغ آبادی, اعظم
%J همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2014

[Download]