جستارهای سیاسی معاصر, دوره (4), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (1-26)

عنوان : ( تکنولوژی های قدرت در سیاست نامة خواجه نظام الملک )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنچه ابن خلدون دربارة چرخة ظهور و سقوط عصبیت در حکومت های قبیله ای می نویسد در باب ایران صدق نمی کند؛ زیرا طبقاتی چون دهقانان، نهادهایی چون وزارت، سازه هایی چون قنات، رسومی چون وقف و ... باعث شده است که مبانی حکومت مندی در ایران فضایی برای تنفس داشته باشد و خارج از فنون تغلب استبدادی تعریف شود. مثلاً می توان به متن سیاس تنامة خواجه نظا مالملک اشاره کرد که در آن به رغم داشتن روحیة اشعری و حکمت عملی اندرزی ایرانشهری فنون بسیار خردورزانه ای از اعمال کردن و محدودکردن قدرت را ترسیم می کند . ایرانیان علاوه بر فقه، حکمت و عرفان شیوه ای به نام اندرزنام هنویسی داشته اند که میراث همیشگی ایران باستان است. در این شیوه فنونی را برای حکومت مندی پیشنهاد و پیاده کرده اند که با آن که در عصر حکومت مندی متافیزیک به سر می برد، اما نشانه های واقع گرایی و مصلحت گرایی از چرخش امور عمومی را در خود جای داده است. این مقاله با استفاده از ادبیات تئوریک حکومت مندی در پی ترسیم فنون اعمال قدرت و محدودکردن آن در سیاست نامة خواجه نظام الملک است و با ارائة مدلی تئوریک به نقد و ارزیابی آن م یپردازد.

کلمات کلیدی

, سیاست نامه خواجه نظام الملک, تکنولوژی قدرت, حکومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041781,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {تکنولوژی های قدرت در سیاست نامة خواجه نظام الملک},
journal = {جستارهای سیاسی معاصر},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {****-0129},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {سیاست نامه خواجه نظام الملک، تکنولوژی قدرت، حکومت مندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکنولوژی های قدرت در سیاست نامة خواجه نظام الملک
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J جستارهای سیاسی معاصر
%@ ****-0129
%D 2014

[Download]