Electrical Engineering (ICEE), 2014 22st Iranian Conference on , 2014-05-20

عنوان : ( ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر طبقه بندی در سیستم های رادیو شناختگر با چند آنتن )

نویسندگان: امیررضا پرویزی , حسین خوش بین قماش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی طیف، به عنوان اساسی ترین بخش رادیو هوشمند، ابزاریست که علاوه بر جلوگیری از ایجاد تداخل برای کاربران دارای مجوز، با تشخیص حفره های طیفی، بهره استفاده از منبع گرانقدر پهنای باند را نیز افزایش می دهد. با این حال، عملکرد آشکارسازی به دلیل مسایلی همچون سایه افکنی، محوشدگی چند مسیره و مسایل مربوط به عدم اطمینان گیرنده، با مشکل مواجه می شود. لذا برای غلبه بر این مشکلات، می توان از ارزیابی طیف همکارانه که با استفاده از چندگانگی فضایی، به عنوان یک راه حل موثر شناخته می شود، بهره برد که حال چنانچه کاربران اولیه و ثانویه به سیستم های چند آنتنی نیز مجهز باشند، افزون بر افزایش قابلیت اطمینان سیستم، گین آنالیز را بهبود و مشکل چند مسیرگی را نیز به یک مزیت تبدیل می کند. در این مقاله، ارزیابی طیف همکارانه با استفاده از کدهای بلوکی فضا زمان متعامد در سیستم رادیو شناختگری که در آن کاربر اولیه و کاربران ثانویه به بیش از یک آنتن مجهز می باشند معرفی شده است. از روش های طبقه بندی نیز برای مقابله با اثر کاربران مخرب بهره گرفته شده است. نتایج شبیه سازی کامپیوتری عملکرد خوب روش پیشنهادی را نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, ارزیابی طیف همکارانه, کدهای بلوکی فضا زمان متعامد, روش طبقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041785,
author = {پرویزی, امیررضا and خوش بین قماش, حسین},
title = {ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر طبقه بندی در سیستم های رادیو شناختگر با چند آنتن},
booktitle = {Electrical Engineering (ICEE), 2014 22st Iranian Conference on},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی طیف همکارانه، کدهای بلوکی فضا زمان متعامد، روش طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی طیف همکارانه مبتنی بر طبقه بندی در سیستم های رادیو شناختگر با چند آنتن
%A پرویزی, امیررضا
%A خوش بین قماش, حسین
%J Electrical Engineering (ICEE), 2014 22st Iranian Conference on
%D 2014

[Download]