جامعه شناسی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (116-148)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391) )

نویسندگان: مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان سرپرست خانوار فقیر یکی از گروه‌های آسیب‏پذیر جامعه هستند. این زنان علاوه بر نقش‏های متداول زنان در خانواده، متولی نقش‌های مربوط به "سرپرستی خانوار" شامل دو رکن کلیدی "تأمین معیشت" و "اداره و مدیریت" خانوار نیز هستند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با در نظر داشتن دو رکن مذکور پیش برده شده است. در این راستا پژوهشی پیمایشی در جامعه هدفی متشکل از 824 زن شاغل در مراکز کارآفرینی و مهارت آموزی کوثر وابسته به شهرداری تهران صورت پذیرفته است. داده‏ های حاصل با روش‏های آماری چند متغیره همچون تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه و رگرسیون ترتیبی تجزیه و تحلیل شده‏اند. یافته‏های تحقیق بیانگر تأثیرگذاری قوی توانمندی اقتصادی بر متغیر وابسته تحقیق بوده‏ است. در بین متغیرهای زمینه‏ ای نیز سن، اثر منفی و مدت سرپرستی اثر مثبت بر متغیر وابسته داشته است. همچنین در مجموع زنان مطلقه نسبت به سایر زنان از سطح توانمندی بالاتری برخوردار بوده ‏اند.

کلمات کلیدی

, توانمندسازی, فقر, زنان سرپرست خانوار, تحلیل عاملی, رگرسیون ترتیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041797,
author = {کرمانی, مهدی and مظلوم خراسانی, محمد and بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391)},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2013},
volume = {14},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-1901},
pages = {116--148},
numpages = {32},
keywords = {توانمندسازی; فقر; زنان سرپرست خانوار; تحلیل عاملی; رگرسیون ترتیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391)
%A کرمانی, مهدی
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2013

[Download]