پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (3), شماره (11), سال (2012-11) , صفحات (99-112)

عنوان : ( اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان )

نویسندگان: محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , حجت رضایی پژند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮآورد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ ﻣﻌﺪلﮔﻴﺮی از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد (18:30 ، 12:30 ، 6:30) اﺳﺖ. ﻣﻨﺤﻨﻲ رﻃﻮﺑﺖﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ ﭼﻮﻟﮕﻲ دارد و ﻣﺘﻘﺎرن ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﻤﻲ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز در اﻳﻦ روشﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎی رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ (ﺧﻮﺷﻪ- ﺑﻨﺪی) و ﻣﺎه ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. 149 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪﻳﺪ اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪی اﻳﺮان ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﻨﻮا ﺑﺎ ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ در دﺳﺘﺮس (دﻣﺎ، ﺑﺎرش، ﺗﺒﺨﻴﺮ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ، ارﺗﻔﺎع اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ اﻗﻠﻴﻢﺑﻨﺪی دوﻣﺎرﺗﻦ، اﻳﻮاﻧﻒ و ﺗﻮرﻧﺖواﻳﺖ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روش اﻓﺮازی ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﻮﺷﻪ (ﻧﻮارﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ - ﻧﻴﻤﻪﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ) ﺑﻪ ﺣﺠﻢﻫﺎی ،60 48، 42 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ را اﻧﺘﺨﺎب و اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺑﺮ آورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. ﭼﻮن ﺣﺠﻢ دادهﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ دوری ﺷﺪ. اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻄﻲ و ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ (ﺧﻄﻲﭘﺬﻳﺮ) ﭘﺲ از ﻏﺮﺑﺎل و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮ دادهﻫﺎی ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺮازش و ﺳﻴﺰده اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻی ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﺪه (Adj-R2 ) و آﻣﺎره F ﻗﺪرت ﺑﺎﻻی اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ 13 اﻟﮕﻮ (0 989/ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن (0 997/ ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ. واﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه دراﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﺸﺎن از دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دارد. ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊﺧﻄﺎ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻄﺎی ﻛﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ MSE ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﮕﻮی ﻗﺪﻳﻤﻲ (راﺑﻄﻪ 1 ) و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از آرﮔﻮن (راﺑﻄﻪ 2) اﺳﺖ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻟﮕﻮﻫﺎی رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪاز: رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻋﺘﻲ، ﻣﻌﺪل واﻗﻌﻲ رﻃﻮﺑﺖﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ, ﻣﻌﺪل رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روز ﻗﺒﻞ، دﻣﺎی ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ و ﺑﺎرش روزاﻧﻪ.

کلمات کلیدی

, اﻟﮕﻮی رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ, ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ, ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی, ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ, ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041801,
author = {فرزندی, محبوبه and ثنائی نژاد, سیدحسین and قهرمان, بیژن and حجت رضایی پژند},
title = {اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {11},
month = {November},
issn = {2228-5040},
pages = {99--112},
numpages = {13},
keywords = {اﻟﮕﻮی رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ، ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان
%A فرزندی, محبوبه
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A قهرمان, بیژن
%A حجت رضایی پژند
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2012

[Download]