فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (4), سال (2014-7) , صفحات (27-36)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر انباشت لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین بر مبنای مدل چند لایه دیواره شریان کاروتید )

نویسندگان: امین دیرانلو , حمید نیازمند , محمودرضا صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد پلاک های حاوی چربی بر روی دیواره رگ عامل اصلی گرفتگی عروق و حملات قلبی می باشد. انباشت لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین در محل های مستعد بیماری آتروسکلروتیک منجر به تصلب دیواره شریان و باریک شدن سطح مقطع آن می شود. در میان مدل های مختلف دیواره، مدل دیواره چند لایه نتایج دقیقی را از توزیع لیپوپروتئین ها ارائه می دهد. در این پژوهش انباشت لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین در مدل چهار لایه ای سرخرگ کاروتید به طور عددی بررسی شده است. معادلات ناویر-استوکس به همراه مدل دارسی برای نواحی متخلخل و معادله انتقال جرم در جریان خون و جداره رگ به روش عددی حل شده اند. در این مدل خون به عنوان سیال نیوتنی و دیواره های رگ به عنوان جسم متخلخل و صلب فرض شده است. همچنین به دلیل تاثیر ناچیز جریان ضربانی خون بر روی توزیع غلظت لیپوپروتئین ها در لایه های رگ، جریان پایا در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی نحوه توزیع لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین در لایه های مختلف رگ در فشار معمول خون پرداخته شده و اثر اندازه ذرات و فشار خون بر این توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه تاثیر جداره رگ آسیب دیده بر میزان رسوب در لایه های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که اندوتلیم سالم در جلوگیری از انباشت لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین به جداره رگ نقش حیاتی را ایفا می کند

کلمات کلیدی

, انتقال جرم, لیپوپروتئین های با دانسیته پایین, دیواره سرخرگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041804,
author = {دیرانلو, امین and نیازمند, حمید and محمودرضا صادقی},
title = {بررسی عوامل موثر بر انباشت لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین بر مبنای مدل چند لایه دیواره شریان کاروتید},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {4},
month = {July},
issn = {****-0011},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {انتقال جرم، لیپوپروتئین های با دانسیته پایین، دیواره سرخرگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر انباشت لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین بر مبنای مدل چند لایه دیواره شریان کاروتید
%A دیرانلو, امین
%A نیازمند, حمید
%A محمودرضا صادقی
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]