بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (483-491)

عنوان : ( اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاه )

نویسندگان: متین حقیقی خواه , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکنش جوانه زنی گیاهان زراعی به شرایط مختلف محیطی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قابلیت این گیاهان در رقابت با علف های هرز و علف هرز سوروف (Oryza sativa L.) می باشد. به منظور بررسی تأثیر عمق آب و دماهای مختلف بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج مطالعه ای به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی (Echinochloa crus-galli L.) ،25 ،20 ،15 ، 8 و 10 سانتی متر ) و دم ا ( 10 ،6 ،4 ، دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 انجام گرفت. عوامل مورد مطالعه شامل عمق آب (شاهد ، 2 35 و 40 درجه سانتیگراد) و ارقام برنج خزر، هاشمی، دمسیاه و نیز علفهرز سوروف بود. براساس نتایج حاصله بهترین واکنش در خصوصیات ،30 مربوط به جوانهزنی هر سه رقم برنج و سورف به دما در تیمار 30 درجه سانتیگراد بدست آمد، روند واکنش به دما دارای یک روند صعودی از دمای 10 تا 30 درجه سانتیگراد بود ولی با افزایش دما به بیش از این میزان روند نزولی به خود گرفت. افزایش عمق آب باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی تمام ارقام مورد استفاده شد، ولی مقاومت ارقام برنج به افزایش عمق آب بیش از علف هرز سوروف بود.

کلمات کلیدی

, اکسیژن, رقابت, درجه حرارت, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041805,
author = {حقیقی خواه, متین and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and بنایان اول, محمد},
title = {اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاه},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {483--491},
numpages = {8},
keywords = {اکسیژن، رقابت، درجه حرارت، علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاه
%A حقیقی خواه, متین
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A بنایان اول, محمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]