جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (175), سال (2012-3) , صفحات (85-106)

عنوان : ( سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی )

نویسندگان: محسن شریفی صحی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرقت ادبی موضوعی است که از گذشته تا امروز دامنگیر شاعران و نویسندگان بوده و در بین کسانی که توانایی آفرینش اثری درخور و شایسته نداشته‌اند، رواج داشته است؛ حتی شاعران بزرگ و نام‌آور نیز گاه مرتکب سرقت ادبی شده اند. در این جستار ضمن نشان دادن شواهد و نمونه‌ها، سرقت‌های ادبی عبدالواسع جبلی، شاعر نامی قرن ششم از دیوان سنایی غزنوی، شاعر بزرگ هم‌دورۀ او، واکاوی شده است. در این بررسی به این نتیجه رسیده‌ایم که تمام انواع سرقات و به‌خصوص"انتحال" و "اغاره" را در دیوان عبدالواسع جبلی می‌توان دید. وی قطعاتی از شعر سنایی را در بیشتر قالب‌های ادبی و بخصوص قالب قصیده و غزل، سرقت کرده است.

کلمات کلیدی

سرقت ادبی؛عبدالواسع جبلی؛سنایی؛انتحال؛اغاره؛استقبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041806,
author = {محسن شریفی صحی and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2012},
volume = {44},
number = {175},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {85--106},
numpages = {21},
keywords = {سرقت ادبی؛عبدالواسع جبلی؛سنایی؛انتحال؛اغاره؛استقبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی
%A محسن شریفی صحی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2012

[Download]