پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (14), سال (2014-7) , صفحات (74-87)

عنوان : ( عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

نویسندگان: سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند یاددهی – یادگیری در هر فرهنگ با نظر به ادراکات و برداشت‌های کنشگران اصلی آن متفاوت است. این مقاله فرهنگ تدریس خلاق را در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد شناسایی و تحلیل قرار داده است.با استفاده از روش تحقیق کیفی، نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس منطق اشباع نظری، دیدگاه‌های 16 نفر از اساتید دانشکده مذکور شناسایی شد. داده‌ها با استفاده از ابزار مصاحبه غیر ساختارمند یا عمیق جمع آوری گردید و از طریق روش کدگذاری تحلیل شد. یافته‌ها در پنج مقوله شامل: ویژگی‌های دانشجویان، فاصله قدرت استاد – دانشجو، وابستگی دانشجو به استاد، نگرش ستایشگرانه به علم و تأکید بر پژوهش و فقدان دانش تربیتی اساتید دسته بندی شد. نتایج نشان داد که اساتید تصورات متفاوتی نسبت به ویژگی‌های دانشجویان دارند و بر وجود یک مرز مشخص بین دانشجو و استاد تأکید می‌کنند. علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که از نظر اساتید، دانشجویان تمایل دارند درس را مستقیما از استاد بیاموزند و همچنین به بحث و چالش در فرایند تدریس تمایلی ندارند. تأکید بر پژوهش و فقدان دانش تربیتی نیز از جمله عوامل مؤثر دیگر بر فرایند تدریس خلاق شناسایی شد.

کلمات کلیدی

, اساتید, تدریس خلاق, عوامل فرهنگی, دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041807,
author = {سکینه محبی امین and جعفری ثانی, حسین and سعیدی رضوانی, محمود and امین یزدی, سیدامیر},
title = {عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {14},
month = {July},
issn = {2008-1197},
pages = {74--87},
numpages = {13},
keywords = {اساتید، تدریس خلاق، عوامل فرهنگی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%A سکینه محبی امین
%A جعفری ثانی, حسین
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A امین یزدی, سیدامیر
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2014

[Download]