پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (2), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (1-22)

عنوان : ( نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش )

نویسندگان: علیرضا امینی , علی شیرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این مقاله ارائه و آزمون مدلی جهت درک بهتر نسبت به پیامدهای ابعاد سه گانه فشارهای نهادی(اجباری، هنجاری و تقلیدی)و فرهنگ سازمانی(فرهنگ کنترل مدار و انعطاف پذیر محور) بر بهره برداری و گسترش مدیریت دانش داشت. رویکرد روش شناختی:تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی بوده تا روابط بین متغیرها را بررسی کند. برای گردآوری داده‏ ها، پرسشنامه ‏ای (با ضریب آلفای کرونباخ = 949/0) میان نمونه178 نفری از کارکنان سه شعبه مرکزی شرکت برق منطقه‏ ای مشهد به صورت تصادفی توزیع شد. برای آزمون فرضیه‏ ها نیز از معادلات ساختاری با استفاده از روش تخمین حداکثر درست نمایی استفاده شد. یافته های تحقیق:فشارهای نهادی ادراک شده بر گسترش و بهره برداری از مدیریت دانش اثرگذار است و فرهنگ سازمانی این رابطه را میانجی‏گری می‏ کند. بنابراین، در بهره برداری از مدیریت دانش باید اثرات فشارهای نهادی و نقش فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار گیرد. تازگی و نوآوری تحقیق: مطالعه‎ی مدلی مفهومی و جامع با تاکید بر متغیرهای اثرگذار زیربنایی در درون سازمان تحت عنوان فرهنگ و بیرون سازمان تحت عنوان فشارهای نهادی و بررسی نقش توأمان این متغیرها در‏‏ راستای بهره برداری از سازوکار مدیریت دانش در سازمان، بینشهای جدیدی را برای مدیران و محققان سازمان فراهم می‏ کند که این تحقیق به تبیین آن پرداخته است.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, فشارهای نهادی, فرهنگ سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041812,
author = {امینی, علیرضا and شیرازی, علی},
title = {نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-6977},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {مدیریت دانش، فشارهای نهادی، فرهنگ سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش
%A امینی, علیرضا
%A شیرازی, علی
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2013

[Download]