مدیریت بازرگانی, دوره (5), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (1-18)

عنوان : ( بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیده زهرا فاطمی , عطاء اله هرندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمانهاست. ارزش برند یکی از مهم ترین موضوعات در بازاریابی محسوب می شود. این مقاله با هدف بررسی روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با در نظر گرفتن فرضیه آکر در مورد وجود روابط متقابل بین ابعاد ارزش ویژه برند به منظورشناسایی مهم ترین بعد ارزش برند و تعیین استراتژی های بازاریابی و مدیریت برند در بخش خدماتی هتلداری انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و براساس روش گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی تحلیلی می باشد.داده های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده از نمونه آماری جمع آوری شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ازنرم افزار پی.ال.اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می گردد، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت ادراک شده بعد اصلی در ایجاد ارزش ویژه برند است و به عنوان یک تعیین کننده قوی در ارزش برند محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, ارزش ویژه برند, آگاهی از برند, وفاداری به برند , کیفیت ادراک شده , تداعی برند , اسمارت پی.ال.اس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041817,
author = {رحیم نیا , فریبرز and سیده زهرا فاطمی and عطاء اله هرندی},
title = {بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5907},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، وفاداری به برند ، کیفیت ادراک شده ، تداعی برند ،اسمارت پی.ال.اس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتری
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سیده زهرا فاطمی
%A عطاء اله هرندی
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 2014

[Download]